Tidningen Ottar avslöjade nyligen att en klinik i Stockholm utför hymenrekonstruktion, så kallade oskuldsoperationer, som syftar till att framkalla en blödning på bröllopsnatten. Eftersom privata kliniker inte är skyldiga att rapportera sin verksamhet är det svårt att veta hur utbredd verksamheten är. Det finns inte heller någon särskild lagstiftning som förbjuder operationerna.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) anser att hymenkonstruerande ingrepp inte bör utföras eftersom de inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Bita Eshraghi, gynekolog och biträdande överläkare på Amel-mottagningen, Södersjukhusets mottagning för könsstympade, är också kritisk mot att ingreppen fortfarande utförs.

– Jag har full förståelse för att kvinnor, som lever i kontexter där samlag före äktenskapet inte accepteras, söker sig till de här klinikerna och att de är beredda att betala stora summor pengar. Men, som läkare är det oerhört oetiskt att agera helt emot aktuell vetenskap och hävda att mödomshinnan ens existerar. Det innebär också att man fortsätter att reproducera den normen, säger hon till Ottar.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd planerar att ta upp hymenrekonstruktioner för diskussion på sitt nästa möte i mars.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Foto: Johan Knobe

– Vi tar avstånd från det helt och hållet. Det är inte etiskt försvarbart heller att utsätta människor för detta av andra skäl än de medicinska, säger Torsten Mossberg som är ordförande i rådet till Läkartidningen.

Han påpekar att ingreppen strider mot hälso- och sjukvårdslagen.

– Lagen säger ju att du ska ha vetenskap och beprövad erfarenhet i botten på allt du gör. Så jag skulle vilja säga att det är lagstridigt att göra sådana här operationer där det inte finns någon som helst medicinsk indikation.

Etikrådet har tidigare gjort så kallade särskilda etiska ställningstaganden i vissa frågor, bland annat åldersbedömning av asylsökande, omskärelse av pojkar och läkarassisterat självmord. Det kan bli aktuellt även för hymenrekonstruktion.

– Vi ska överväga att lägga ut ett etiskt ställningstagande, säger Torsten Mossberg.

Om operationerna strider mot hälso- och sjukvårdslagen har aldrig prövats rättsligt. Den myndighet som har möjlighet pröva frågan är Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Men tillsynsmyndigheten uppger till Läkartidningen att man varken har utrett någon verksamhet eller någon yrkesutövare som utfört hymenrekonstruktion. Ingen sådan tillsyn planeras heller i dagsläget.

Efter att TV4:s Kalla fakta gjorde en granskning 2018 slog Socialstyrelsen fast att oskuldskontroller och oskuldsintyg är oförenliga med svensk lag, i ett meddelandeblad till hälso- och sjukvårdspersonal. Det har däremot inte gjorts när de gäller oskuldsoperationer.

– Det är upp till Ivo som måste bedöma om de här operationerna är i strid med hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det är Ivo som har tillsyn över hälso- och sjukvården. Jag kan bara konstatera att inget ärende är prövat ännu, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens ståndpunkt är dock att operationerna inte bör utföras.

– Även om det inte finns något specifikt förbud är vår uppfattning att de här operationerna inte hör hemma i sjukvården med hänsyn till deras koppling till hedersrelaterat våld och förtryck.

Samtidigt är det viktigt att förstå att den som möter dessa flickor och kvinnor kan uppleva ett svårt etiskt vägval, påpekar Mattias Fredricson.

– Det är jätteviktigt att inte avisa dem som efterfrågar operationerna. Tvärtom behöver den här patientgruppen ett tydligt stöd.

Socialstyrelsens långsiktiga målsättning är att operationerna inte ska efterfrågas överhuvudtaget.

– Som statlig myndighet har vi ett ansvar att motverka alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett stort problem att det finns en efterfrågan på den här typen av icke medicinskt motiverade operationer. Det pekar på att det behövs mer insatser från samhället för att bryta normen kring oskuld och heder, säger Mattias Fredricson.