De föreslagna 4,35 miljarderna vill man fördela så här:

  • 1,35 miljarder kronor läggs på ökad medicinsk kompetens, varav 300 miljoner kronor ska gå till »utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen«. I förslaget förtydligas detta så här: »Medlen bör fördelas dels till regionerna för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen, och dels till kommuner som vill anställa en medicinskt ansvarig läkare (MAL). Resurserna till regionerna bör fördelas efter andel äldre.« 1 miljard kronor vill man ska gå till fler sjuksköterskor i särskilt boende och 50 miljoner kronor ska gå till »utbildning av undersköterskor till specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård«.
  • 2 miljarder kronor vill man lägga på att minska timanställningarna och öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen.
  • 1 miljard kronor vill man lägga på ett utökat investeringsstöd för äldrebostäder.

Läkarförbundet skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar partiernas utspel om satsning på medicinskt ansvarig läkare men att »det krävs mer för att få till en långsiktig finansiering och styrning för att säkerställa både MAL och rätten till fast läkare«.

– Det är tydligt att mer resurser krävs för ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen. M, V och KD:s förslag är ett steg i rätt riktning. En medicinskt ansvarig läkare i varje kommun säkrar den medicinska kompetensen och ansvaret för den medicinska kompetensen i äldreomsorgen blir tydligare, säger Läkarförbundets ordförande, Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet påpekar dock vikten av mer resurser till primärvården: »Om alla äldre sköra haft en fast läkare hade förmodligen en stor del av bristerna i det medicinska omhändertagandet av de äldre i kommunerna som pandemin blottat kunnat undvikas. En fast läkare är avgörande för kontinuitet i vården för de som bor på särskilda boenden (äldreboenden)«, enligt Läkarförbundet.

I december fick Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Hon ska även utreda om man ska införa ett lagstadgat krav på medicinskt ansvariga läkare i kommunerna.