2020 var inget sig riktigt likt för Sveriges universitetsstudenter. Universiteten gick över till digital undervisning och salstentor ersättes av hemtentor. En omställning som bland annat oroade de programansvariga på läkarprogrammen med tanke på svårigheten att övervaka att allt går rätt till. Många lärosäten gick därför tillbaka till fysiska salstentor mot slutet av 2020, trots fortsatt stor smittspridning i samhället och kritik från studenter och smittskyddsläkare.

Vid Umeå universitet prövade man att låta läkarstudenterna göra hemtentor med övervakning via en app. Men eftersom det inte gick att kontrollera fullt ut att ingen fuskade meddelade universitet i december att man återgår till fysiska salstentor.

– Problemet med hemuppgifter eller hemskrivningar är att det är väldigt lätt att samarbeta runt dem. Mycket av informationen som vi efterfrågar är googlingsbar. Vi gör detta för rättssäkerheten. För att vi som universitet ska veta att studenterna verkligen har den kunskapen och förståelsen vill vi genomföra skrivningarna under övervakade former, sa Magnus Hultin, som är programdirektör för läkarutbildningen, till SVT Västerbotten.

Så hur blev det då – var det mer fusk 2020?

Jo, mycket tyder på det. Antalet disciplinärenden har visserligen ökat under många år, enligt Universitetskanslersämbetet. Men omläggningen till distansundervisning under coronapandemin verkar ha lett till mer fusk vid examinationer på många håll, och därmed ännu fler disciplinärenden för lärosätena att hantera. En stor anledning tros vara att många tentor har gjorts på distans.

När Sveriges Radio Ekot gjorde en enkät i slutet av 2020 uppgav 17 av 20 av landets största lärosäten att de fått in fler fuskanmälningar 2020. För ett flertal rörde det sig om en stor ökning, och extra resurser har fått sättas in på flera håll för att hantera mängden. Vid Uppsala universitet fick man till exempel in närmare 300 anmälningar förra året. Normalt brukar det vara mellan 50 och 80 stycken.

Anders Malmberg, prorektor och ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet, såg en märkbar ökning efter att universitetet stängde ner i slutet av mars 2020. Enligt honom är det tydligt att omställningen ledde till situationer där studenter verkar ha brutit mot regler om att inte samarbeta eller använda otillåtna material. Han säger till Ekot att han tycker att det är allvarligt.

– Ytterst skulle det ju kunna innebära att vi skickar ut studenter i legitimationsyrken som inte har det på plats som de ska ha.

Men för läkarstudenterna ser det inte alls lika illa ut. Läkartidningen har gått igenom disciplinärendena som rör läkarstudenter och då är bilden snarast den omvända. För alla utom två lärosätena har det varit färre ärenden 2020 jämfört med 2018 och 2019. Vid Lunds universitet kom inga anmälningar alls till disciplinnämnden rörande läkarstudenter jämfört med 11 anmälningar år 2019. I Örebro var det 4 ärenden jämfört med 15 stycken 2019. I Linköping och Umeå förekom inga läkarstudenter i några ärenden förra året.

Karolinska institutet (KI) och Göteborgs universitet är de enda lärosätena som haft fler ärenden bland läkarstudenter 2020 jämfört med föregående år. I Göteborg uppger universitetet att cirka 10 ärenden anmäldes till disciplinnämnden. 2018–2019 var det färre än fem. På KI var det totalt sju ärenden 2020, vilket också är fler än de tidigare två åren. Av de sju ärendena stängdes fyra studenter av sex veckor från läkarutbildningen, bland annat för plagiat eller otillåtet samarbete vid examinationer. En student varnades. Övriga ärenden lämnades utan åtgärd eller bordlades.

 

Läs även:

Extra tentatillfällen ska minska pressen för studenterna på GU

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots milda symtom

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade

Varning eller avstängning

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

De disciplinära åtgärder som en högskola får vidta är varning och avstängning. Varning innebär att studenten har fällts för en disciplinförseelse men att det av olika anledningar inte bedöms som nödvändigt med en sådan ingripande påföljd som avstängning. Studenten kan försätta studierna.

Vid en avstängning får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet. Ibland kan även studenten förbjudas att vistas på campusområdet och/eller annan plats som universitet bestämmer över. En avstängning löper normalt i en sammanhängande period men det är möjligt att dela upp avstängningen i två eller fler perioder, dock sammanlagt högst sex månader.