Det är Region Skånes revisorer som har granskat intäkterna för patienter från andra regioner samt patienter från andra länder. Granskningen har gjorts av KPMG och syftet var att se om regionen har rutiner och system som gör att man får betalt för den vård som faktureras.

När det gäller utomlänspatienter, som är den absolut största gruppen, fungerar rutinerna och rapportförfattarna ser ingen risk för att betalningen skulle utebli. Det samma gäller fakturor som avser vård av patienter från annat land som Försäkringskassan och Skåne Care betalar.

Men när det gäller utländska patienter som faktureras personligen inom slutenvården ser det värre ut. Under 2019 skickades fakturor på sammanlagt 14 miljoner kronor – men regionen fick in knappt 3,7 miljoner av dessa. Det innebär att Region Skåne endast fått betalt för en fjärdedel av de utförda vårdtjänsterna.

En stor anledning till att pengarna inte kommer in är att faktureringsuppgifterna ofta är ofullständiga. Enligt rapporten borde regionen med relativt enkla insatser kunna få in få bättre uppgifter om personer, adresser och betalningsmedel.

Rekommendationen till Region Skåne är att regelbundet följa upp statistik över betalning av fakturerade vårdtjänster för person från annat land. Regionen bör också se till att vårdenheterna gör kontroller av att checklistan av utländska patienter alltid fylls i korrekt och se över om den kan kompletteras med mer information för att underlätta vid fakturering och betalningsuppföljning.