Tidigare har regeringen haft en nollvision som säger att ingen ska dö på grund av olyckor på jobbet. Nu utvidgas målsättningen till att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete.

– Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff där hon presenterade de olika delarna i strategin.

Enligt Eva Nordmark kommer regeringen att lägga större fokus på de branscher där risken för ohälsa är stor.

– Det handlar om att öka kunskapen, men också om att Arbetsmiljöverket behöver prioritera tillsynen av arbetsmiljön inom bland annat inom välfärdsyrkena där risken för ohälsosam arbetsbelastning och stress är som störst.

Arbetsmiljöstrategin ska gälla under åren 2021–2025. Andra delar ur innehållet är bland annat att arbetsmiljölagstiftningen ska anpassas till hur arbetslivet ser ut i dag, där fler bland annat jobbar på distans. Regelverket ska också ses över ur ett jämställdhetsperspektiv och det kan bli aktuellt att överväga om det behövs sanktionsavgifter på fler områden än i dag.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att ta fram vilka åtgärder som behövs för att nå strategins uppsatta mål. En första redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 augusti 2021. Därefter ska Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap årligen återkomma med en skriftlig lägesbeskrivning.