Emma Hagqvist är forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. Foto: Jonna Nimonius

I slutet av 2019 berättade Läkartidningen att Emma Hagqvist, forskare vid Institutet för miljömedicin Karolinska institutet, fått 4 miljoner kronor av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att under tre år studera prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare, dess orsaker och samhälleliga följder.

Planen var att sätta bollen i rullningen våren 2020, men coronaviruset fick projektgruppen att ändra riktning. I stället inledde gruppen en annan, mindre intervjustudie med syfte att kartlägga svenska läkares upplevelser och erfarenhet av att arbeta under covid-19 pandemin. Nu håller gruppen på att analysera resultaten som också kommer att bli en del i den stora studien. Läkartidningen har tidigare skrivit om några observationer som redan har gjorts.

Nu drar även den stora studien, som planerades från början, i gång.

– Nu blir det ett startskott för den kvantitativa delen. Enkäten går ut till 7 200 läkare i Sverige under vecka 8. Vi har gjort ett urval där vi stratifierat utifrån region och specialitet så det ska bli representativt, säger Emma Hagqvist.

Vad vill ni ta reda på?

– Enkäten innehåller ett område om arbetsmiljö och ett om hälsa. Utöver det är det bakgrundsvariabler som hur mycket man jobbar, var man arbetar, om man går jourer. Tanken är att vi i ett första steg ska kartlägga hur läkare i Sverige upplever sin arbetsmiljö och sin hälsa och om det finns aspekter i arbetsmiljön som relaterar till bra och dålig hälsa.

En del frågor kopplas även specifikt till covid-19. Bland annat handlar det om ledarskap och organisation under pandemin, tillgång till skyddsutrustning och moralisk stress.

Emma Hagqvist har knutit ett antal forskare från olika discipliner till projektet. Bland annat läkaren och psykoterapeuten Alexander Wilczek som varit verksamhetschef för den psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus, där hälso- och sjukvårdspersonal har kunnat få vård under många år. En doktorand, som ska titta särskilt på allmänläkarnas situation, ingår också i gruppen.

Projektgruppen har också inlett ett samarbete med ett forskningsinstitut i Oslo, som bland annat forskar om norska läkares arbetsmiljö, hälsa, prioriteringar och etik. Forskningsinstitutet ska göra en enkät med norska läkare under samma period, som innehåller en del frågor som är jämförbara med den svenska enkäten.

– Vi har en del motsvarande frågor för att kunna studera likheter och skillnader mellan Norge och Sverige, vilket kan vara intressant i och med att det sett väldigt olika ut under pandemin, säger Emma Hagqvist.

Preliminära resultat kommer bland annat att kommuniceras ut löpande via projektgruppens twitterkonto.