Mer än var fjärde sjukhusvistelse, 28 procent, bland de mest sjuka äldre följdes under 2019 av en ny och oplanerad sjukhusvistelse redan inom 30 dagar, enligt rapporten. Det var lika vanligt som under 2010, eller till och med lite vanligare. Då var andelen var 25 procent.

I många fall skrevs den äldre in på sjukhus igen redan inom tre dagar. Så var det i en femtedel av återinskrivningsfallen 2019. Och inom en vecka var ännu fler, 38 procent, tillbaka på sjukhus.

De vanligaste diagnoserna vid första vårdtillfället var, både 2010 och 2019, KOL, hjärtinsufficiens (hjärtsvikt), andra sjukdomar i urinorganen, pneumoni och fraktur på lårben.

Under perioden 2010–2019 ökade också antalet vårdepisoder för hela gruppen gruppen 65 år och äldre, och medelvårdtiden minskade. Medelvårdtiden minskade med 14 procent för hela gruppen. För multisjuka äldre minskade den med 9 procent och för de mesta sjuka äldre minskade den med 12 procent.

– Vården på sjukhus måste vara tillgänglig för alla som behöver den, oavsett ålder. Men upprepade sjukhusvistelser kan vara mycket påfrestande för en skör, multisjuk person. Det kan också vara en varningssignal om att vården och omsorgen inte fungerar optimalt, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Samverkanslagen som trädde i kraft 2018 kan på olika vis ha påverkat förekomsten av återinskrivning av äldre, enligt Socialstyrelsen, genom kortare vårdtider i slutenvården. Den kan också ha medfört bättre informationsöverföring, planering och samordning mellan olika aktörer.

Socialstyrelsen listar åtgärder för att förebygga återinskrivningar och för att göra vården av de mest sjuka äldre bättre. Man skriver bland annat: »Det finns behov av att – i linje med omställningen till en nära vård – säkerställa rutiner för hemsjukvården för att i tid kunna behandla sjukdomar och tillstånd i den äldres hem, innan de förvärras och kräver sjukhusvård. En god samverkan fordras därvid mellan kommunens hemsjukvård och regionens vårdinsatser i hemmet. Det finns också behov av att säkerställa rutiner som möjliggör läkarbedömningar i hemmet alla dagar i veckan och tider på dygnet, för att förebygga akuta sjukhusbesök.«

I intervjuer med ett antal regioner anges exempel på vad som görs för att förhindra behov av återinläggningar, bland annat mobila team, hemgångsteam eller särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter utskrivning.

En läkare som arbetar i mobilt team i hemsjukvården berättar i rapporten: »Hela systemet bygger på att vi har väldigt hög tillgänglighet, 100-procentig tillgänglighet. Vi svarar i telefon direkt när sköterskorna därute ringer. För så är det med de här multisjuka äldre. De är så sköra, så det svänger bara på något dygn. De blir jättedåliga direkt, från att ha varit helt ok. Och då måste jag vara anträffbar dagtid – direkt.«

Rapporten tar upp en rad faktorer som hindrar god vård, bland annat bristande läkartillgång, såväl i hemsjukvård som i primärvård och i form av geriatriker.

Läs hela rapporten Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre.