DO har fått ett par tips och klagomål om att anställda vid en av Aleris psykiatris enheter i Stockholm har förbjudits att tala sitt modersmål på jobbet, även under exempelvis lunchrasten.

En av de klagande som är sjuksköterska berättar exempelvis hur denne framfört kritik gällande kränkande särbehandling och diskriminering med bland annat verbala påhopp och grundlösa anklagelser. Chefen ska då ha kallat till möte där denne skrev »arbetsspråk svenska« med flera utropstecken på tavlan. Enligt anmälaren resulterade det i en »känsla av utsatthet, obehag, frustration och uppgivenhet«. Tillsägelsen ska ha skett på grund av att anmälaren och en kollega talat sitt modersmål med varandra på raster och i lunchrummet.

Nu ställer DO en rad frågor till arbetsgivaren. Myndigheten vill bland annat veta om det finns en språkpolicy och hur den ser ut, hur Aleris ser på det inträffade, och om arbetsgivaren kommer att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter DO fått in.