Socialstyrelsen arbetar med ett kunskapsstöd om postcovid som hälso- och sjukvården ska kunna luta sig emot. Som en del i det arbetet har en preliminär version skickats på snabbremiss till en rad instanser, däribland Svenska läkaresällskapet.

Läkaresällskapet är generellt sett positivt till kunskapsstödet och sammanfattningen av olika aspekter av symtom vid postcovid. Men sällskapet hade velat se ett mer precist kunskapsstöd.

– Vår bedömning är att det finns stor risk för att delar av dokumentet är för allmänt hållna för att ge ett relevant stöd till berörda verksamheter och vårdpersonal, säger Tobias Alfvén, ordförande i Läkaresällskapet, i ett pressmeddelande.

Läkaresällskapet vill att kunskapsstödet delas upp i en del som handlar om postcovid efter allvarlig bekräftad sjukdom, och en del som rör kvarstående symtom efter andra former av covid-19. Sällskapet påpekar också att postcovidsymtom kan förekomma även hos barn, och vill att det ska tydliggöras. Svenska barnläkarföreningen, som i sin tur bidragit till Läkaresällskapets svar, menar att kunskapsstödet nästan helt saknar pediatriska aspekter på postcovid.

»Pediatrisk postcovid hade således behövt mer än tre meningar, den hade behövt beskrivas i ett eget kapitel som redogjorde för specifika pediatriska frågeställningar och vilken typ av utredning, stöd, uppföljning med mera som barn behöver«, skriver föreningen.

Därtill efterlyser Läkaresällskapet ett nationellt kvalitetsregister.

– För att samla kunskap och erfarenheter bör alla personer med postcovid erbjudas att delta i forskningsstudie och ett nationellt kvalitetsregister bör skyndsamt upprättas, säger Tobias Alfvén.

Remissvaret finns på Läkaresällskapets webbplats.