I måndags presenterade Region Västernorrland underlag till ett sparpaket med en rad åtgärder i syfte att minska vårdkostnaderna.

Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening, konstaterar att den centrala tanken i sparförslaget är att minska antalet vårdplatser. Totalt sett handlar det om 39 färre vårdplatser i regionen.

– Tittar man på medicinblocket i Sundsvall så är det frågan om en reduktion från 106 till 91 platser. Eftersom vi redan i dag har ständiga problem med överbeläggningar så kommer det här att innebära en enorm påfrestning för en redan ansträngd vård, säger Jonas Wallvik till Läkartidningen.

Regionen hoppas att sparpaketet ska minska kostnaderna med 70-80 miljoner kronor, men Jonas Wallvik menar att de förslagna åtgärderna kan få motsatt effekt.

– Arbetssituationen för de anställda är redan ansträngd, och det är svårt med bemanningen, särskilt på sköterskesidan. Det avspeglas i våra enorma kostnader för inhyrd personal. Risken med det här förslaget är att man får en ökad flykt av personal med ännu högre hyrkostnader till följd.

Jonas Wallvik reagerar också på att förslagen om åtgärder tagits fram endast i samarbete med verksamhetsrepresentanter och externt expertstöd.

– Ska man göra stora förändringar i vården så måste man ha medarbetarna med på tåget. I den här processen har varken läkare eller sjuksköterskor deltagit. Det är anmärkningsvärt. Sundsvallsläkarna som kollektiv har varken utarbetat det här förslaget eller stödjer det.

Andreas Koro, ordförande i Ångermanlands läkarförening, säger till Läkartidningen att underlaget som presenterats är väldigt brett och att det är svårt att i nuläget göra en övergripande och sammanfattande bedömning.

Är det något förslag som du tycker är särskilt anmärkningsvärt?

– Jag tycker att man försökt att arbeta på samtliga förslag ganska länge och man har gjort ett gediget arbete. Sedan har man inte riktigt nått fullständig samsyn kring vissa förslag. Framför allt är det väl neddragning av IVA-vården i Sollefteå där representanter från verksamheten, från fackligt håll och från den här projektgruppen inte har nått fullständig samsyn ännu, säger Andreas Koro.

Läkartidningen har tidigare berättat om planerna på att ta bort ventilatorplatserna från Sollefteå sjukhus intensivvårdsavdelning. Förslaget har kritiserats av narkosläkare.

– Det politiska uppdraget säger ju att de förändringar som ska göras i verksamheten inte ska innebära någon kvalitetsförsämring, och det här upplever vi är någonting som riskerar att innebära en kvalitetsförsämring av vården.

Andreas Koro menar också att det inte är entydigt att förslaget kommer att leda till en besparing.

– Det finns orosmoln att det här kommer att leda till problem med kompetensförsörjningen. Det finns signaler om risker för att personalen försvinner bort, och om det då leder till ökade kostnader för hyrpersonal så finns det ju kanske en risk för att det på längre sikt kanske inte går att ha kvar IVA-vården alls. Men det kanske är att dra drastiska slutsatser. Det är för tidigt att säga.

Slutgiltigt beslut om besparingsåtgärderna har ännu inte fattats, och enligt regionen kan förslagen komma att förändras. Först i slutet av mars ska hälso- och sjukvårdsdirektören lägga fram ett färdigt förslag för regionpolitikerna.

Vad är ditt budskap till politikerna innan de fattar slutgiltigt beslut?

– Det viktiga beskedet tycker jag egentligen är till tjänstemän och representanter för verksamheten att fortsätta arbeta på ett förslag som är bättre förankrat och som visar ett starkare stöd för att det kommer ge ett positivt ekonomiskt utfall utan att riskera kompetensförsörjning och patientsäkerhet, säger Andreas Koro.

Läs också:

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag