Det handlar om Riddarens vårdcentraler i Kista, Märsta och Tyresö. Vårdavtalen för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård sägs nu upp och uppdragen ska vara helt avslutade den 30 april i år.

Enligt Region Stockholm visade stickprovskontroller under 2018 och 2019 brister kring faktureringen. Vid en fördjupad granskning framkom också oegentligheter kring bland annat inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter för 2018 och 2019.

– Som en skattefinansierad verksamhet ser vi allvarligt på avtalsparter som inte bedöms lämna korrekta uppgifter till Skatteverket. Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Utöver de ekonomiska bristerna har det enligt regionen också förekommit allvarliga brister kring hantering av läkemedel.

Regionens samlade bedömning är att felaktigheterna är så allvarliga att det finns skäl att omedelbart säga upp avtalen för verksamheterna.

Totalt finns 19 200 listade patienter vid de tre vårdcentralerna. Patienterna kommer uppmanas att lista sig hos andra vårdgivare, och hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det finns gott om kapacitet hos övriga husläkarmottagningar i de berörda områdena.

Hammad Al-Saaid, vd för Riddarens tre vårdcentraler, är missnöjd med regionens beslut.

– Jag tycker att de säger upp avtalet på felaktiga grunder och de fattar ju sitt beslut på andra myndigheters beslut som inte är klara eller vunnit laga kraft. Våra advokater kommer att vidta åtgärder mot det här, säger han till Läkartidningen.

Ni kommer att ta strid för att få behålla avtalen?

– Det spelar ingen roll längre för mig om jag behåller avtalen med Region Stockholm eller inte. Men jag kommer att fortsätta driva vård på ett eller annat sätt för mina patienter.

Vad händer nu?

– Nästa steg är att försöka samla ihop krafter och försöka bibehålla personal och kunna driva våra vårdenheter. Vi kommer driva vård i privat regi utan något landstingsavtal.