Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson under föreningens digitala fullmäktigemöte. Foto: Sjukhusläkarna/Zoom

För andra året tvingades Sjukhusläkarna hålla sitt fullmäktigemöte digitalt. Sju motioner fanns på schemat under torsdagen och fredagen, där Sjukhusläkarna Lund får sägas ha varit flitigast av lokalföreningarna med fyra motioner.

En av dessa knöt an till den ständigt debatterade frågan om fortbildning. Där ville Sjukhusläkarna Lund att moderföreningen aktivt ska arbeta för att alla specialister ska omfattas av en plan för fortbildning, att alla kliniker ska ha en tydlig budget för fortbildning, samt att fortbildningsaktiviteter regelbundet följs upp inom olika specialiteter och regioner.

Och där höll styrelsen med.

– Vi föreslår bifall även om vi egentligen tycker att vi redan arbetar på det här sättet, sa Sjukhusläkarnas förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

Och så blev också fallet – motionen antogs enhälligt.

En motion från Sjukhusläkarna Stockholm berörde coronapandemin. I den påtalade föreningen att skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt, liksom allvarliga tillbud som inneburit fara för liv och hälsa, ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Men risken är att det inte alltid görs. Därför ville lokalföreningen att Sjukhusläkarna nationellt ska verka för att skyddsombudens inflytande genomlyses, samt bevaka att lagen om inflytande verkligen följs. Det höll också styrelsen och fullmäktige med om.

Övriga motioner handlade till exempel om större inflytande för kliniskt verksamma läkare över läkarutbildningen, ekonomisk ersättning vid övertid, och Sjukhusläkarnas del i samhällsdebatten. Där var det inget som röstades igenom, förutom en att-sats om övertidsfrågan. Enligt den ska Sjukhusläkarna uppmärksamma övertidsfrågan för läkare som arbetar inom privat sektor och har andra kollektivavtal såsom Vårdföretagarna.

Under fullmäktigemötet genomfördes en del omval enligt valberedningens förslag. Bengt von Zur-Mühlen fortsätter som första vice ordförande. Och Shokoufeh Manouchehrpour, Sten Östenson och Jonas Holm valdes på nytt till styrelseledamöter.