Som Läkartidningen rapporterade i förra veckan anser Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att läkaren Staffan Bergström är olämplig att utöva yrket som läkare. I sitt beslut yrkar Ivo på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska återkalla hans läkarlegitimation.

Bakgrunden är att Staffan Bergström i somras hjälpte en svårt sjuk man att dö. Staffan Bergström försåg den sjuke mannen med en dödlig dos sömnmedel som mannen sedan själv intog.

Ivo menar bland annat att Staffan Bergström inte agerat enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Staffan Bergström kallar Ivo:s beslut »bedrövligt«.

Staffan Bergström, läkare och ordförande i Rätten till en värdig död.

– I den givna situationen med den givna patienten och givna omständigheterna tycker jag att jag följt vetenskap och beprövad erfarenhet.

I en inlaga till Ivo pekar Staffan Bergström bland annat på att det i det här fallet handlar om en svårt sjuk och döende ALS-patient som själv ville avbryta den livsuppehållande behandlingen med andningsapparat. Staffan Bergström pekar också på att patienten beviljats läkarassisterat döende vid Dignitas i Schweiz, men att resan blev stoppad på grund av pandemin. Det var då patienten bad Staffan Bergström om hjälp.

– I det enskilda fallet hade jag två val. Antingen så vänder jag på klacken och säger »jag beklagar, jag kan inte hjälpa dig«. Då dör den här mannen liggande utan ventilator under loppet av kanske 24 timmar. Eller gör jag det jag gjorde, det vill säga hjälpa en döende person att sova in i döden. Det kallas terminal sedering, och det hade jag kunnat göra på sjukhus utan att bli av med legitimationen.

Staffan Bergström fortsätter:

– Jag valde det senare och står för det. Jag ångar det inte ett ögonblick att jag gjorde det.

Sveriges läkarförbund är emot assisterat döende, och Torsten Mossberg, ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd, anser att Ivo:s beslut är bra.

– Jag tycker att det är utmärkt. Ivo:s skyldighet är ju faktiskt att utreda när man identifierar en verksamhet som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Då ska man ifrågasätta vederbörandes legitimation och yrka på någon form av åtgärd, säger Torsten Mossberg till Läkartidningen.

Efter mannens död blev Staffan Bergström också misstänkt med medhjälp till dråp. Men i slutet av februari beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen.

I beslutet skrev åklagaren: »De åtgärder som den utpekade har vidtagit har inte varit så pass självständiga i förhållande till vad målsäganden själv har gjort att dessa ensamma varit tillräckliga för att leda till målsägandens död«.

Åklagaren konstaterar också att självmord och medhjälp till självmord inte är straffbelagt.

Nedläggningen av förundersökningen kom inte som någon överraskning för Torsten Mossberg.

– Jag blev inte förvånad därför att det inte är olagligt med självmord, och det är inte olagligt att hjälpa någon till självmord heller, men det är oetiskt, säger Torsten Mossberg.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Foto: Johan Knobe

Han tror samtidigt att det kan finnas en risk för att synen på läkarassisterad dödshjälp kan ha påverkats.

– Det kan uppfattas som att det är tillåtet generellt, men man måste komma ihåg att det bygger på att patienten själv intar ett läkemedel. Men vi anser att det här är oetiskt och att man inte följer de etiska reglerna. Dessutom är det inte vetenskap och beprövad erfarenhet som vi enligt lag ska följa.

Vad tycker du att det skickar för signal till läkarkåren att den här typen av agerande inte är rättsligt straffbelagt, men samtidigt inte i enlighet med reglerna kring yrkesutövningen?

– Jag tycker att det är bra. Motsatsen, att Ivo inte hade valt att ifrågasätta legitimationen, hade varit värre. Det här är väl mycket klokt att man får HSAN att fundera på vad det här är för en verksamhet och om man betraktar dödshjälp som riktigt att utföra.

Staffan Bergström var inte orolig över att hans agerande skulle leda till åtal.

– Jag var övertygad om att jag inte gjorde något brottsligt. Men däremot var jag helt och hållet på det klara med att jag skulle kunna bli deslegitimerad. Det var ju den delen av problematiken som jag vill ha prövad, säger han.

Om HSAN beslutar att återkalla Staffan Bergströms legitimation står han beredd att överklaga.

– Jag är snart 78 år och pensionerad, så det betyder inte så mycket för mig personligen. Däremot är jag ju väldigt angelägen om att kämpa med näbbar och klor för att det här ska prövas uppe i högsta instans, därför att jag tycker att det är orimligt att man bli av med sin läkarlegitimation om man inte gör något brottsligt.

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet samt ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, blev inte heller förvånad av åklagarens nedläggningsbeslut. Hon framhåller dock att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet och att det är svårt att dra allt för generella slutsatser.

Hon framhåller också att det inte är olagligt med självmord i Sverige, men däremot hade hon gärna sett ett klargörande i den här typen av fall genom en prövning i domstol.

– Det är ju den här praxisen som vi har i dag. Vi vet så långt att självmord är tillåtet, och vi vet att en aktiv handling är otillåten. Men just den här gråzonen, det vill säga: är den här handlingen av en sådan karaktär att den kan räknas som aktiv eller inte?

Hon fortsätter:

– Det var ju ändå så att läkaren tillhandahöll den här vätskan som var dödlig till personen. Det finns en viss grad av aktivitet för att döden skulle inträffa. Och det är just där vi jurister gärna skulle vilja ha en större vägledning, för där är det ingen större vägledning.

I februari i år undertecknade 181 läkare, däribland Staffan Bergström, en debattartikel i Göteborgs-Posten med budskapet att Läkarförbundet bör verka för en parlamentarisk utredning om dödshjälp. Debattörerna pekar bland annat på att Svenska läkaresällskapet (SLS) förordar en utredning av dödshjälp i Sverige, samt att ett eventuellt införande av dödshjälp i Sverige är en medborgarfråga snarare än en läkarfråga.

Torsten Mossberg säger att han gärna ser en utredning som kartlägger hur dödshjälp har utvecklats i de olika länder där det är tillåtet, exempelvis Benelux-länderna.

– Men det vi är emot är en parlamentarisk utredning. De gör man ju egentligen för att få till stånd en lagändring. Och det vill vi inte ha. Vi tycker att lagen är tillräcklig som den är, säger Torsten Mossberg.

Läs också:

Ivo vill att Staffan Bergströms legitimation dras in

Förundersökning om dödshjälp läggs ner

Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö

Läkare hjälpte man sjuk i ALS att dö