Barnläkarföreningen anser att 16-17 åringar med ökad risk att bli svårt sjuka i virusutlösta luftvägsinfektioner – och sannolikt också covid-19 – bör få tillgång till vaccin.

Ungdomar med svår lungsjukdom, uttalad hjärtsvikt, svår reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsupressiv terapi, genomgången organtransplantation eller stamcellstransplantation hör till dem som bör komma ifråga, enligt rekommendationerna.

I nuläget är Pfizer Biontechs vaccin Comirnaty det enda som är godkänt för användning från 16 års ålder – och följaktligen det som bör erbjudas, när behandlande läkare bedömer att det behövs.

Enligt Barnläkarföreningen kan rekommendationerna komma att omfatta även barn och yngre ungdomar när det kommit data från pågående och framtida studier i de grupperna.

Även om tydligt definierade riskgrupper i dagsläget saknas för barn och ungdomar finns det skäl att rekommendera vaccination för begränsade grupper med bakomliggande kronisk sjukdom, enligt Barnläkarföreningen. »Detta är i linje med rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan«, skriver föreningen i rekommendationerna.

Några rekommendationer om vaccination för att eventuellt kunna förebygga den svåra hyperinflammation (MIS-C) som i sällsynta fall drabbat barn efter infektion med sars-cov-2 går inte att ge, eftersom man fortfarande vet för lite om eventuella riskfaktorer. »Ytterligare studier på detta område är angelägna«, skriver Barnläkarföreningen.

Ta del av rekommendationerna och samtliga patientgrupper som omfattas.