Folkhälsomyndigheten har analyserat internationell forskning och smittskyddsåtgärder ur ett folkhälsoperspektiv. I det finns också svenska data över livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor, som jämför fjolåret med tidigare år.

Och bilden som framträder är att vissa grupper i samhället drabbas hårdare än andra. Till exempel har distansundervisning varit särskilt svår för de grupper elever som behöver extra hjälp eftersom skolorna haft svårare att tillgodose deras behov. Och arbetslösheten har ökat mest bland de med en svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis utrikesfödda eller de med osäkra anställningsformer.

– Särskilt oroande är att vissa grupper har behövt mer hjälp med boende och mat och att isolering har drabbat dem med redan bristfälliga nätverk och stort behov av stöd och trygga sammanhang, säger Anna Månsdotter, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

De flesta människor har behållit sina levnadsvanor. Men på befolkningsnivå ser myndigheten också att fysisk aktivitet och konsumtion av grönsaker har minskat, medan exempelvis intaget av sötsaker har ökat. Andelen som rökte dagligen, riskkonsumerade alkohol och spelade problematiskt mycket, var dock på en oförändrad nivå. Det är främst bland personer i åldersgruppen 16–29 år som fysisk aktivitet, matvanor och alkoholkonsumtion har förändrats.

– Vi ser att de unga har suttit mer stilla och ätit mer snacks och sötsaker. Detta kan öka övervikt och fetma på längre sikt vilket är en av folkhälsans största utmaningar. Samtidigt är det positivt att ungdomar och unga vuxna har druckit mindre alkohol, säger Anna Månsdotter.

Internationella studier pekar på ett något lägre psykiskt välbefinnande både bland yngre och äldre. I Sverige ökade de lätta psykiska besvären något förra hösten jämfört med våren. Det finns också tecken på mer oro, ångest och nedstämdhet bland vissa grupper, exempelvis hbtqi-personer och barn i familjer med psykisk ohälsa, beroende eller våld.

Publikationen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Läs även:

Enkät: Så har barnsjukvården påverkats av pandemin