Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte

2019 inledde Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning en granskning av hur Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer upp vården enligt de psykiatriska tvångsvårdslagarna.

I granskningen har JO tittat på hur Ivo följer upp vårdgivarnas användning av tvångsåtgärder och vården av patienter som hålls avskilda under lång tid. Man har också tittat på tillsynsmyndighetens hantering av anmälningar enligt lex Maria och det så kallade säkerhetsregistret, där uppgifter om verksamheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård ska registreras av Ivo.

– Jag kan konstatera att Ivo inte har någon samlad kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder. Min granskning visar att Ivo inte heller har använt sig av de verktyg som myndigheten fått av lagstiftaren för att skaffa sig sådan kunskap, vilket jag anser är mycket allvarligt, säger Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

I beslutet står bland annat att Ivo:s regionala tillsynsavdelningar har hanterat anmälningar enligt lex Maria på olika sätt. Några avdelningar har meddelat vårdgivare att lämna in anmälan och utredning samtidigt, vilket fått till följd att det kunnat dröja över ett år efter den inträffade händelsen tills anmälan kommit in till myndigheten. Enligt Elisabeth Rynning är detta inte förenligt med intentionerna i lagstiftningen.

– Anmälningsskyldigheten enligt lex Maria syftar till att tillsyns­myndigheten ska få vetskap om händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarliga vårdskador i hälso- och sjukvården. För att anmälan ska kunna tjäna detta syfte är det förstås av stor vikt att Ivo så snart som möjligt får information om den aktuella händelsen, säger hon.

Enligt Elisabeth Rynning har Ivo inte heller haft någon enhetlig policy när det gäller tillsyn av patienter som hålls avskilda under lång tid, ibland under flera år.

– En så ingripande åtgärd bör dessutom förutsätta ett uttryckligt lagstöd och omges av omfattande kontroll­åtgärder. Här finns det brister i det gällande regelverket och jag gör därför en framställan till regeringen om översyn av lagstiftningen, säger Elisabeth Rynning.

Hon pekar på att besluten om avskiljande inte får överklagas och patienterna inte är garanterade en ny medicinsk bedömning. »Situationen är således mycket allvarlig, och det är enligt min mening angeläget att lagstiftningen ses över«, står det i beslutet.

Läs hela beslutet från Chefsjustitieombudsmannen här.