Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gör bedömningen att det finns patientsäkerhetsrisker vid den psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad. Detta eftersom icke legitimerade läkare, som AT-läkare, tidvis tjänstgör ensamma utan en legitimerad läkare på plats.

Enligt vårdgivarens rutin ska icke legitimerade läkare kontakta bakjour efter varje bedömning av patienter som söker på akutmottagningen.

Ivo anser dock att arbetet vid en psykiatrisk akutmottagning i många avseenden handlar om svåra ställningstaganden och att enbart telefonkonsultation med bakjour inte är tillräckligt för att säkerställa en god och säker vård.

I tillsynsbeslutet pekar Ivo också på ett principbeslut från 2015 om att icke legitimerade läkare inte får tjänstgöra självständigt utan att det samtidigt finns en legitimerad läkare på plats.

Även om detta principbeslut inte omfattar AT-läkare är Ivo:s uppfattning att inte heller AT-läkare i normalfallet ska arbeta självständigt vid akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats.

Ivo vidtar i nuläget inga ytterligare åtgärder med anledning av bristerna men myndigheten kan komma att följa upp beslutet.

Läs också:

Icke-legitimerade läkare arbetar ensamma på vart tredje akutsjukhus