Om Kristdemokraterna får regeringsmakten efter nästa val ska ett förstatligande av sjukvården utredas. Förslagen presenteras i en ny sjukvårdsrapport  och det övergripande syftet är att komma tillrätta med problemen med bristande tillgänglighet och ojämlik vård.

– Vårt förslag handlar om att vi vill ha ett samlat politiskt ansvar för hälso- och sjukvården. Det ska vara staten som tar det samlade politiska ansvaret. Det är där man har ansvarsutkrävandet, sa Acko Ankarberg Johansson, KD:s sjukvårdspolitiska talesperson, vid en pressträff.

Enligt förslaget ska ansvaret för sjukvården lyftas bort från landets 21 regioner.

– Vi avskaffar regionpolitikernas ansvar för vården. Vi vill i stället ha sex professionellt styrda sjukvårdsområden som har kunniga styrelser som vet hur man på allra bäst sätt formar verksamheten.

De regionala utförarorganisationerna, som staten ska styra över, baseras på de sex geografiska sjukvårdsregioner som finns i dag. Det ger varje region ett eget universitetssjukhus och enligt KD ett befolkningsunderlag som tillåter att vården bedrivs kvalitativt och effektivt.

Vad gäller primärvården skriver Kristdemokraterna att ett framtida sjukvårdssystem måste utformas så att vården och samordningen av insatserna för personer med kroniska sjukdomar förbättras. Samarbetet mellan kommuner och sjukvårdsregioner måste stärkas. Det inte minst för personer som får kommunala vårdinsatser, till exempel inom äldreomsorgen.

Enligt KD kan det vara en fördel att primärvården organiseras av kommunerna. Samtidigt pekar man på nackdelar med att flytta över det ansvaret till kommunerna. Det handlar inte minst om att många kommuner är små.

Kristdemokraterna skriver att rapporten ska ses som ett utkast till utredningsdirektiv. Utredningen ska få i uppdrag att lämna förslag på hur en övergång till en sjukvårdsorganisation med statligt huvudmannaskap, statlig finansiering och sex regionala utförarorganisationer kan genomföras. I det uppdraget ingår att lämna förslag om hur primärvården kan stärkas permanent.

Sveriges läkarförbund ställer sig positivt till diskussioner om ökad statlig styrning av vården.

– Sverige behöver en utredning med sikte på en tydligare statlig styrning av sjukvården. Läkarförbundet välkomnar därför KD:s initiativ. Pandemin har gjort det tydligt att det är hög tid att se över ansvaret för hälso- och sjukvården. Vi ser att många regioner har mycket svårt att klara sitt ansvar för vården och att nuvarande ansvarsfördelning leder till en ojämlik vård, säger Sofia Rydgren Stale ordförande i Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Samtidigt säger hon att Läkarförbundet ännu inte vill binda sig vid en viss modell för den framtida organisationen av vården.