Enligt Socialstyrelsen finns ett stort behov av vägledning inom hälso- och sjukvården kring patienter med postcovid, det vill säga de patienter som får långvariga kvarstående symtom efter att infektionen är över.

Myndigheten har under en tid arbetat på ett kunskapsstöd och det har nu publicerats.

Kunskapsstödet innehåller rekommendationer om vård vid postcovid med kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Det riktar sig både till dem som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll, samt till dem som möter patienter i hälso- och sjukvården. Det gäller särskilt i primärvården.

– Den som möter patienter får till exempel stöd att välja lämpliga insatser vid olika symtom och möjligheter att informera om postcovid, sa Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Samtidigt konstaterar Socialstyrelsen att patientgruppen är heterogen och att många har flera symtom samtidigt. Därför är det enligt Socialstyrelsen särskilt tydligt att sjukvården behöver organiseras efter varje patients behov.

I kunskapsstödet lyfter Socialstyrelsen fram vikten av ett strukturerat omhändertagande och att patienter med komplexa symtom ges multiprofessionella insatser.

Dessutom pekar Socialstyrelsen på att mer kunskap behöver samlas in. Alla som möter patienter med postcovid behöver samla data kring dem så att det kan bidra till den samlade kunskapen. En del verksamheter behöver också ingå i forskningsstudier och ge tid till sina forskande medarbetare.

För att ny kunskap också ska komma personalen till del är det också viktigt med fortbildning.

Kunskapsstödet har tagits fram i samarbete med regionernas nationella system för kunskapsstyrning, professions- och specialistorganisationer och patientföreträdare.

– Jag vill ändå poängtera att det fortfarande inte finns något fullständigt evidensbaserat arbetssätt för att utreda, behandla och rehabilitera personer med postcovid, och särskilt för barn är kunskapsläget svagt, sa Thomas Lindén.

Han pekar på att Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationerna på kort tid utifrån hur kunskapsläget ser ut just nu.

– Det innebär också att vi kommer att uppdatera kunskapsstödet allteftersom ny kunskap tillkommer – och den växer snabbt.

Kunskapsstödet om postcovid finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.

Läs också:

Läkaresällskapet vill se kvalitetsregister för postcovid

Helhetgrepp ska ge svar om långtidssjuka