Enligt regeringen finns det flera fördelar med att vårddokument kan delas mellan olika vårdgivare och huvudmän. Bland annat pekar man på ökad patientsäkerhet och att det blir lättare att samordna vården.

Men trots att sammanhållen journalföring är möjligt enligt lag är det fortfarande inte alla kommuner och regioner som använder det. Alla regioner är visserligen uppkopplade mot Nationell patientöversikt (NPÖ), men det är stora skillnader i vilken journalinformation som visas i tjänsten. Till exempel är det bara nio regioner som publicerar information om vaccinationer i systemet.

Nästan alla kommuner är också anslutna till NPÖ för att kunna ta del av andra vårdgivares patientjournaler. Men mindre än var tionde kommun har gjort journalmaterial tillgängligt för andra vårdgivare.

I december lyfte också Coronakommissionen avsaknaden av en fungerande sammanhållen journalföring som ett allvarligt patientsäkerhetsproblem.

Mot bakgrund av detta vill regeringen nu att E-hälsomyndigheten analyserar och föreslår hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Myndigheten ska överväga både befintliga lösningar, som NPÖ eller gemensamma journalsystem, och eventuella andra tekniska lösningar.

E-hälsomyndigheten ska även redogöra för vilken eller vilka aktörer som bör vara ansvariga för utveckling, förvaltning och implementering.

Preliminära förslag och uppskattade kostnader ska lämnas till Socialdepartementet redan den 1 oktober 2021. Den 15 februari 2022 ska uppdraget slutredovisas.