På Karolinska universitetssjukhuset i Solna finns en av landets få multidisciplinära och tvärprofessionella mottagningar för patienter med långtidscovid, eller postakut covidsyndrom – PACS – som det numer heter. Den kom till förra våren och fick i höstas uppdraget inom sjukhuset att följa upp alla svårt sjuka patienter som varit inlagda för covid-19.

Men redan tidigt i pandemin började en annan grupp patienter dyka upp på remiss från primärvården – patienter som inte vårdats på sjukhus men som led av långdragna effekter av covid-19 och som primärvården inte kunde göra mer för. Trots begränsade resurser och utan ett formellt uppdrag av regionen, bestämde mottagningen i samråd med ansvariga chefer för att ta sig an några patienter som sedan blivit till allt fler. Nu har 200 patienter bedömts och lika många står i kö. Därtill bedrivs forskning på postcovid integrerat i verksamheten.

Men trots att Solna har byggt upp en verksamhet och viktig kunskap om långtidscovid, finns mottagningen inte med bland de verksamheter dit primärvården i Region Stockholm nu kan remittera patienter med misstänkt postakut covidsyndrom.

I början av året publicerades det officiella kunskapsstödet för PACS för primärvården i Region Stockholm. Där framgick endast Danderyd rehabmedicin som remissinstans för patienter med neurokognitiva symtom efter akut covid-19.

För några veckor sedan uppdaterades kunskapsstödet igen. Då fanns Karolinska universitetssjukhuset med, men bara Huddinge. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill i praktiken flytta mottagningen i Solna till Huddinge.

– Vi förstår inte det alls, säger Michael Runold, överläkare och specialist inom lungmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Det är inte alls förankrat hos oss, säger Judith Bruchfeld, överläkare och specialist i infektionssjukdomar.

De båda är initiativtagare till mottagningen i Solna och sitter i dess kliniska och forskningsrelaterade styrgrupp tillsammans med bland andra Malin Nygren-Bonnier som är sjukgymnast specialiserad på lungmedicin, och kardiolog Marcus Ståhlberg. Alla fyra är kritiska till att verksamheten ska placeras i Huddinge, när de under ett år byggt upp den i Solna.

Tidigare i år tog de också fram ett underlag för att regionen skulle kunna ge Solna ett utökat uppdrag att ta fler patienter. Men det blir nu ogjort med hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut.

– Det är som att verksamheten överhuvudtaget inte fanns, utan att man vill starta från början – något vi gjorde för ett år sedan. Det tycker vi inte är försvarbart vare sig medicinskt, forskningsmässigt eller ekonomiskt, säger Michael Runold.

Judith Bruchfeldt, överläkare och specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Martin Stenmark

Judith Bruchfeld instämmer.

– Att över huvud taget föreslå det i en pandemisk fas är inte förenat med… någonting egentligen. Det är skandalöst. Det är mot all evidens, kunskap och forskning.

Mottagningen har från början tagit ett helhetsgrepp för att utreda patienterna. Men nu ska patientgruppen delas upp. Misstänkt posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS, remitteras till Danderyd eller Södersjukhuset, trots att Solnamottagningen var tidigt ute att identifiera och behandla tillståndet. Misstänkt kognitiv påverkan/fatigue ska skickas till Danderyd.

Remisser till en högspecialiserad multidisciplinär och tvärprofessionell klinik för utredning och diagnostik av långtidscovid  ska skickas till Karolinska universitetssjukhuset som nu formellt fått ett sådant uppdrag. Men mottagningen ska alltså ligga i Huddinge.

– Det är precis den mottagning som finns i Solna som kommer att starta upp i Huddinge. Det kommer vara ett multiprofessionellt team för utredning och behandling av de patienter som inte kan tas omhand i primärvården, säger Lena Hanberg, avdelningschef för specialiserad vård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Orsaken är att Huddinge har ett större infektionsuppdrag än Solna.

– Karolinska har fått uppdraget av oss att driva en sådan mottagning och de har accepterat det. Och infektionsuppdraget på Karolinska ligger på Huddinge. Så nu behöver de få till det, säger Lena Hanberg.

Hon säger också att Solna har kvar ett ganska litet uppdrag, att vara en konsultationsfunktion för inneliggande patienter i Solna.

Styrgruppen för covidmottagningen i Solna vänder sig starkt mot uppdelningen mellan olika sjukhus. De menar till exempel att patienter med POTS och de utan ofta har överlappande symtom.

– Det tyder på bristande kunskap att dela upp gruppen med långtidscovid på detta sätt. Det är inte att ta ett medicinskt ansvar för den här patientgruppen som redan farit så illa, säger Judith Bruchfeld.

Också Läkare till läkare, en grupp läkare som själva drabbats av postcovid, är kritisk till flytten.

– För det första pratar vi om en världsledande mottagning som har ett totalt överflöd av patientremisser. Att då ägna energi åt en flytt är bara dumt. Det kommer sinka mottagningen mycket, säger Cecilia Chrapkowska som är talesperson för gruppen och sjukskriven specialist i barn- och ungdomsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hon fortsätter:

– Det andra är att ja, infektion ligger i Huddinge. Men å andra sidan ligger luftvägsinfektion i Solna, eftersom man har ett starkt samarbete med lungmedicin där. I vården av långtidscovid är tricket just att det multidisciplinära med lunga, hjärta och infektion finns tillsammans. Det är dumt att förlägga mottagningen till en plats som inte har lungmedicin.

Heidi Stensmyren, temachef på Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för den nya mottagningen på Huddinge, säger att beslutet om var verksamheten ska vara ligger hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Plats avgör inte vi. Stockholmssjukvården behöver också organiseras geografiskt, det är en del av den större bilden.

Hon poängterar att de som arbetar med verksamheten i Solna kommer att involveras med den nya mottagningen i Huddinge. Det är ett sjukhus, även om det är två sjukhuskroppar, och kompetens som behövs hämtas från olika delar utifrån patientens behov.

– Det här är ju en multiprofessionell verksamhet. Vi utnyttjar resurser från flera delar av sjukhuset, säger Heidi Stensmyren.

Men läkarna i Solna säger att de inte har blivit tillfrågade än. Dessutom har de andra åtaganden i Solna.

– Vi håller också på med annat här. Jag kan hantera covid samtidigt som jag håller på med tuberkulos. Det är inte så att man med lätthet flyttar det stora nätverk vi har byggt upp här under ett års tid, säger Judith Bruchfeld.

Nu uppvaktar läkarna på mottagningen i Solna både politiker, tjänstemän och sjukhusledningen för att försöka stoppa flytten. Men det tänkta resurstillskottet uteblir då uppdraget ska förläggas i Huddinge. Och köerna växer.

– Låt oss få arbetsro och ge oss de resurser vi behöver för att ta hand om patienterna. Det är det enda vi begär, säger Judith Bruchfeld.

 

Läs mer:

Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka