Nyligen arbetsbefriade Region Kronberg en AT-läkare efter cirka sex månaders tjänstgöring. Då hade läkaren inte blivit godkänd på någon placering. Arbetsgivaren bedömde att läkaren hade för låg kunskapsnivå och inte kunde klara allmäntjänstgöringen inom rimlig tid.

– Det handlar om svårigheter att arbeta på AT-nivå som faller utanför de normala ramarna. Vår bedömning var att det minst skulle krävas dubbelt så lång tid som normalt, säger Martin Isegran, som är överläkare på anestesikliniken i Region Kronoberg och AT-chef sedan 2014.

Eftersom det inte går att säga upp en person från en utbildningstjänst får i stället den resterande anställningstiden – drygt ett år –  löpa ut. Under tiden får AT-läkaren ut lön som vanligt. Åtgärden är ytterst ovanligt, enligt Läkarförbundet.

– Det är det enda fallet jag har haft och jag har ändå hållit på med det här ett bra tag. Men jag vet att det har förekommit i andra regioner, säger Martin Isegran.

AT-läkare har i teorin ingen rättighet att få sin AT förlängd om hen inte klarar målen. Men Läkarförbundets bild är att arbetsgivarna så långt det går försöker få AT-läkare godkända genom att exempelvis förlänga tjänstgöringen eller ge extra handledarstöd.

För att tidigt fånga upp brister är det viktigt med kontinuerlig handledning, enligt Läkarförbundet. Handledaren måste också vara tydlig med vilka mål som AT-läkaren inte uppfyller och vad som behöver göras för att uppnå dem.

Enligt Martin Isegran har många försök gjorts för att stötta AT-läkaren. Läkaren flyttades exempelvis till en annan klinik för att få en ny chans.

– Vi har försökt byta handledare, anpassat scheman för att ge personen så bra förutsättningar som möjligt, vi har haft upprepade samtal där problemen beskrivits och gjort uppföljningar, haft ganska många medsittningar och diskuterat detta mycket med facket, säger han.

Förutom AT-chefen, en facklig representant och flera handledare har även HR, klinikledning och AT-studierektorer från både primärvård, slutenvård och psykiatrin varit involverade i processen på olika sätt. Martin Isegran har även kontaktat andra regioner som haft liknande fall för att få stöd.

– Det är ett tråkigt fall. Vi ville verkligen att detta skulle bli bra. Det här är en person som är väldigt trevlig och vill göra rätt. Det är naturligtvis ett hårt slag för läkaren.

Efter händelsen har Martin Isegran gått igenom rekryteringsprocessen för att se om bristerna hos AT-läkaren, som har en utländsk utbildning och en läkarexamen som ligger en bit tillbaka i tiden, kunde ha upptäckts tidigare. Men han har bara funnit en enda sak som kanske skulle ha lett till en annan bedömning: referenternas utlåtanden. När läkaren anställdes hördes två referenter. Dessutom fanns det skriftliga utlåtanden om läkaren från fyra personer.

– Från dem kan man inte riktigt ana det som sedan framkommit. Men när vi träffat källorna i efterhand har det däremot framkommit en del saker som vi hade haft nytta av att veta under rekryteringen.

Region Kronoberg har informerat Socialstyrelsen om fallet. Myndigheten har inte beslutat om några åtgärder ska vidtas mot AT-läkaren.

– Vi håller på att tittar på det. Men vi har inte landat i hur vi ska gå vidare i det enskilda fallet, säger Åsa Wennberg som är enhetschef för en av behörighetsenheterna på Socialstyrelsen.

I dag kan regionerna genom ett generellt bemyndigande från Socialstyrelsen själva utfärda det särskilda förordnande att utöva läkaryrket som krävs för AT-läkare. Om en AT-läkare bedöms vara olämplig kan Socialstyrelsen dock, enligt sina föreskrifter, återkalla möjligheten att göra det för läkaren i fråga. Det innebär att det i stället är Socialstyrelsen som beslutar om särskilt förordnande för läkaren.

Socialstyrelsen har gjort det i några tidigare fall, men det är ovanligt. Dessutom är rättsläget oklart.

– Vi har viss möjlighet att göra det. Men det handlar om hur och i vilka fall vi ska göra det. Eftersom rättsläget är oklart finns det ingen klart utstakad väg, säger Åsa Wennberg.

Frågan var på väg att ställas på sin spets för några år sedan. Då överklagade en AT-läkare Socialstyrelsens återkallelsebeslut. AT-läkaren var enligt arbetsgivaren omdömeslös och uppträdde gränslöst. Hen hade bland annat två AT-anställningar samtidigt, var borta från jobbet utan orsak och medverkade inte på möten som hen kallades till.

Men ärendet tog en ny vändning i kammarrätten 2019. I stället för att pröva om det var rätt att vidta åtgärden mot AT-läkaren, kom domen att handla om huruvida Socialstyrelsen har rätt att låta regionerna utfärda särskilda förordnanden för bland andra AT-läkare.

– Det blev aldrig ett avgörande i sakfrågan. Mot bakgrund av den domen är rättsläget lite oklart, konstaterar Åsa Wennberg.

Vad får det för konsekvenser?

– I det här fallet kan personen inte få läkarlegitimation utan att bli godkänd på AT. Men läkaren kan söka arbete som AT-läkare eller ett vikariat i en annan region och där bli anställd som läkare med stöd av det generella bemyndigandet.

Enligt Läkarförbundet är det i praktiken svårt att få en ny chans att göra AT om man misslyckats en gång, även om det är möjligt.

– Men det är inte kört bara för att man inte får läkarlegitimation. Det finns ju många andra branscher man kan jobba i med en så lång medicinsk utbildning – som life science, säger Madeleine Liljegren som är ordförande i Sveriges yngre läkares förening.

För att få en rättssäker prövning anser Läkarförbundet att frågan om en AT-läkare är olämplig för ett särskilt förordnande bör prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), efter en anmälan från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Självklart ska inte en person som inte uppnår mål eller bedöms lämplig verka som läkare. Patientsäkerheten måste komma i första hand. Samtidigt måste det vara en rättssäker process för läkaren som drabbas av detta. Det får inte bara handla om allmänt tyckande från en handledare, säger Madeleine Liljegren.

Hon påpekar att det är viktigt att fånga upp signaler om brister hos enskilda individer tidigt – helst redan under läkarutbildningen.

Läkartidningen har utan framgång sökt läkarföreningen i Kronoberg.