Det var i februari 2014 som läkaren dömdes till ett år och sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Enligt domen hade han misshandlat sin fru vid sju olika tillfällen under två års tid. Vid ett par av tillfällena var deras gemensamma barn närvarande. Var och en av gärningarna bedömdes ha utgjort ett led i en upprepad kränkning.

Efter avtjänat straff flyttade läkaren till Danmark. Men 2020 upptäckte Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att han åter arbetade i Sverige via ett bemanningsbolag.

I maj 2020 yrkade Ivo på att läkarens legitimation skulle dras in. Enligt Ivo har han genom sitt brott missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Vidare skriver Ivo att omständigheterna kring brottsligheten är så allvarliga att läkaren »genom sitt agerande har visat sig vara uppenbart olämplig att utöva yrket«.

Till sitt försvar har mannen framfört att brotten begicks utanför hans yrkesutövning, samt att det har gått lång tid sedan dess. Han pekar också på att han inte dömts för brott tidigare och inte heller senare.

Men de argumenten håller inte enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som nu beslutat att legitimationen ska dras in. »Det agerande som framkommer i tingsrättsdomen med upprepat våld och hot i en nära relation är dessutom sådant att det enligt ansvarsnämndens mening är oförenligt med rollen som läkare«, skriver HSAN i beslutet.

Att det gått lång tid sedan brottet förändrar inte heller bedömningen.

»Med hänsyn till omständigheterna kring brottet och mot bakgrund av att hans inställning till brottsligheten inte heller verkar ha förändrats bedömer ansvarsnämnden att han också har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare«, står det i beslutet.