Ärendet rör en patient som valt att spärra sin patientjournal. Men trots att patienten inte blivit tillfrågad i förväg eller gett sitt samtycke forcerade en läkare på en privat klinik journalspärren genom nödåtkomst. Det är en åtgärd som bara får vidtas vid akuta situationer.

Läkaren har medgett att spärren forcerades men att agerandet inte var med uppsåt.

Läkaren uppfattade inte att det rörde sig om en journal som aktivt spärrats av en patient. Läkaren menar också att det behövdes uppgifter om patientens medicinska historia eftersom remissen gällande patienten var bristfällig.

Tingsrätten konstaterar att patienten inte hade gett sitt samtycke och att det inte heller var tal om en nödsituation. Därmed bedömer tingsrätten att forceringen skett olovligen.

Med hänsyn till att läkaren inte haft några onda avsikter med gärningen, samt att det gått förhållandevis lång tid sedan gärningen begicks 2018, anser tingsrätten att påföljden ska bestämmas till ett lågt bötesstraff.