När utredaren Anna Nergårdh förra våren lämnade sitt huvudbetänkande om god och nära vård föreslog hon att dagens system med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan ska försvinna.

Läkarförbundet var kritiskt till förslaget och har pekat på att det riskerar att hindra utveckling och mångfald vad gäller etableringar. Nu har man tillsammans med Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) tagit fram ett eget förslag på ett nytt ersättningssystem som kan ersätta den nationella taxan.

Det bygger på ett av Anna Nergårdhs två tänkbara scenarion, vilket vidareutvecklar dagens system för att skapa förutsättningar för mindre vårdetableringar på platser där tillgången till vård är mindre. Detta skulle göras så att regioner kunde köpa hälso- och sjukvårdstjänster i glesbygdsområden med en 50-procentig medfinansiering av staten.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

– Den stora skillnaden i vårt förslag är att man ska kunna använda det i hela landet, inte bara i glesbygd. Men man skulle kunna behålla en 50-procentig statlig finansiering i glesbygd, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgrens Stale.

Läkarförbundet tycker också att Anna Nergårdhs förslag har en alltför snäv definition av glesbygd. Det är en anledning till det egna förslaget omfattar hela landet.

– Vi är positiva till statlig medfinansiering i glesbygd, men vi tycker det är viktigt att tillämpa systemet också i andra delar av landet eftersom vi ser stora fördelar med att ha bra förutsättningar för småskaligt företagande.

Ytterligare en skillnad gentemot Anna Nergårdhs utredning är att Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR också föreslår att specialister i allmänmedicin ska kunna ansluta sig till systemet. »En möjlighet att allmänläkare kan bedriva småskalig verksamhet är en god förutsättning för bättre tillgänglighet till hälso-och sjukvård i glesbygdsområden«, skriver parterna i sin hemställan till regeringen.

I parternas förslag beskrivs också hur man skulle kunna integrera systemet som man valt att kalla »Nationellt system för småskalig hälso-och sjukvårdsverksamhet«, med övrig sjukvård. Det handlar till exempel om journalföring, kvalitetsregister, ersättningssystem, samt utbildning och forskning.

– Enligt förslaget ligger det på Socialstyrelsen att ta fram ersättningssystemet. Då finns en fördel med ett nationellt system, så att inte varje region får sitta och hitta på sin egen verksamhet, säger Sofia Rydgren Stale.

Det ska inte finnas någon skyldighet för regionerna att tillämpa systemet, utan de får definiera behov och ta lokala beslut. För de verksamheter som är anslutna till dagens system finns dock övergångslösningar som skulle gälla över sju års tid.

Men för att förslaget ska kunna genomföras krävs ny lagstiftning. Därför har Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR skickat en hemställan till regeringen om fortsatta samtal.

– För att vi ska kunna utveckla en nära vård och göra vården mer tillgänglig i hela landet behöver alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet hänga ihop. Så är det inte i dag. Vi vill att regeringen nu skyndsamt tillsätter en arbetsgrupp där vi tillsammans kan enas om ett nytt system, säger Marie Morell (M), ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och regioner, i ett pressmeddelande.

Hela hemställan finns på SKR:s webbplats.

Läs mer:

Klart med ny ersättning för taxeläkare

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan