De sju svenska universiteten med medicinsk fakultet reagerar över att de får en proportionellt sett mindre andel av de extra medel som föreslås till forskning och utbildning på forskarnivå i vårändringsbudgeten.

»Vi anser att medicinsk forskning och utbildning måste prioriteras upp i regeringens budgetarbete. På så vis kan vi stå bättre rustade för pandemier och kommande utmaningar inom hälsoområdet«, skriver de medicinska fakulteterna i en gemensam debattartikel i Altinget.

Artikeln är undertecknad av rektorer, vicerektorer och dekaner vid de sju lärosäten med medicinska fakulteter – Göteborg, Linköping, Lund, Karolinska institutet, Umeå, Uppsala och Örebro.

De beskriver prioriteringarna i budgeten som anmärkningsvärda och pekar på att coronapandemin har visat hur viktig medicinsk forskning är, samtidigt som det har krävts mycket resurser och stora uppoffringar.

»Svenska forskare har ställt om i rekordfart och stora insatser inom covid-området har lett till bättre behandling än vad som fanns när pandemin startade, men det har kostat på«, skriver de och påminner om att övrig forskning drabbats negativt.

Kliniska studier har pausats, kliniska forskare har behövts i vården och laboratorier har fått ställa om för att tillgodose vårdens behov. Även den verksamhetsförlagda utbildningen har ställts inför stora utmaningar eftersom sjukvården varit så hårt pressad att det varit svårt att ta emot läkarstudenter.

Regeringen har tidigare anslagit öronmärkta pengar för covid-forskning och för att stärka beredskapen. Men det räcker inte, skriver representanterna från de medicinska fakulteterna som vill se extra allmänna anslag för att stärka medicinsk forskning generellt.

»Vår förväntan inför vårbudgeten var att den skulle bidra till att förstärka och till viss del kompensera forskningsområden och undervisning som drabbats hårt av pandemin och där det också finns stor efterfrågan på kunskapsutveckling«, skriver de i debattartikeln, där de även riktar kritik mot att de dryga 120 miljoner kronor som skjuts till i extra medel för utbildning på grund- och avancerad nivå endast riktas till sommarkurser.

Det vore bättre att satsa på att det ordinarie kursutbudet under terminerna håller hög kvalitet, skriver lärosätena och nämner den nya sexåriga läkarutbildningen som startar i höst som särskilt resurskrävande.