Den styrande Alliansen (M+L+KD+C) i Kronoberg konstaterar att budgetförslaget för 2022 genomsyras av pandemin. I centrum står bland annat att komma ikapp med vård som skjutits upp och att satsa mer på regionens personal.

– Det är en långsiktig satsning på arbetsmiljö och en god löneutveckling, säger Yngve Filipsson (L), ledamot i regionstyrelsen, till Läkartidningen.

Det ska exempelvis göras lönesatsningar på särskilt svårrekryterade grupper.

Vilka grupper är det?

– Det får personalavdelningen återkomma om. Men vi kan ändå nämna specialistsjuksköterskor som en svårrekryterad grupp. Men det får inte uppfattas som att andra inte kan komma på fråga.

Kronoberg har också vissa svårigheter att rekrytera läkare. Men där påpekar Yngve Filipsson att regionen redan har gjort vissa satsningar. Allmänläkares löner höjdes för några år sedan med 10 000 kronor i månaden och ST-läkarnas löner höjdes med 5 000.

– Det har resulterat i att vi i år fått betydligt fler AT-läkare som väljer att bli ST-läkare i allmänmedicin än vad vi någonsin har haft. Tidigare har det varit 15 procent som velat bli allmänläkare och nu är vi uppe i mer än hälften.

Nära vård är också ett fokus i budgetförslaget, med målet att alla patienter ska kunna få en fast läkarkontakt. Därför vill partierna utbilda fler specialister i allmänmedicin, men har inte närmare specificerat hur många. Alliansen vill även rekrytera fler barnmorskor genom ett ökat antal utbildningsplatser.

En god löneutveckling ska också vara ett sätt för regionen att bli mer attraktiv som arbetsgivare och därmed kunna minska kostnaderna för hyrpersonal, öka kontinuiteten och minska stressen i verksamheterna.

– Att få ner antalet hyrpersonal är prioriterat, säger Yngve Filipsson.

Alliansen lyfter också vikten av att arbeta ikapp uppskjuten vård.

– Vi räknar med att kunna använda en del statsbidrag för det. Men de statsbidragen är ännu inte beslutade så det är lite svårt att sätta ett belopp. Vi kommer också behöva köpa in tjänster från privata vårdgivare. Det påverkas också av statsbidragen.

För att klara satsningarna i regionen – som även inkluderar kollektivtrafik, kultur och idrott – utökar Alliansen budgeten med 301 miljoner kronor. Det gör man med förväntat högre skatteintäkter, bidrag från staten, men också en minskad vinstmarginal.

Budgetförslaget kommer upp för beslut i regionstyrelsen nästa vecka och hanteras i regionfullmäktige i mitten av juni.