I dag, tisdag, presenterade Sveriges Kommuner och regioner (SKR) sin senaste ekonomirapport. Sammantaget visar rapporten på mycket starka ekonomiska resultat för landets kommuner och regioner.

Kommunernas resultat landade på 35 miljarder kronor. Regionernas resultat blev 19 miljarder kronor.

– Det som är trevligt med regionernas resultat är att alla har positivt resultat i sina verksamhetskostnader. Det är ingen region som har ett underskott i verksamheten, sa SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog vid en presentation av rapporten.

Enligt SKR beror det starka resultatet på flera faktorer, bland annat att skatteintäkterna inte påverkats i förväntad omfattning under pandemin och inte minst att staten skjutit till stora pandemirelaterade statsbidrag.

Dessutom har pandemin inneburit att kostnaderna för vissa verksamheter ökat långsammare. Det handlar till exempel om efterfrågan på äldreomsorg och till viss del inställda operationer och behandlingar.

SKR pekar samtidigt på att pandemin väntas få långvariga effekter. Det handlar bland annat om att hantera uppskjuten vård och återhämtning för personalen.

Under 2021 räknar SKR med att regionernas resultat kommer att försvagas rejält. Det beror bland annat på en ökad pensionsskuld och att skatteintäkter och generella statsbidrag antas öka långsammare än kostnaderna. Man räknar med att regionernas resultat landar på knappt 2 miljarder kronor i år.

SKR konstaterar också att nivån på statsbidragen minskar under kommande år. För 2024 kommer det att krävas tillskott eller ytterligare åtgärder på drygt 20 miljarder kronor för att nå ett resultat på 2 procent som andel av skatter och statsbidrag.

– De kan ske på olika sätt; effektiviseringar, statsbidrag eller skatteförändringar. Det finns olika sätt men det gör det inte av sig själv, sa Annika Wallenskog.

Anders Knape (M), ordförande för SKR, konstaterar att kommunsektorn står stark just nu, mycket beroende på de statliga tillskotten.

– En del frågar sig varför har man inte gjort av med pengarna, men man ska komma ihåg att under föregående år kom 12 ändringsbudgetar. Vi var berörda av alla dem. Det har skapat stora svårigheter planeringsmässigt för våra verksamheter, sa Anders Knape.

SKR efterlyser också långsiktighet framöver när det gäller den statliga styrningen och pekar på att de riktade statsbidragen med detaljerade villkor behöver minska i omfattning.

– Får man de här statsbidragen i form av generella statsbidrag, då kan man sätta in pengarna där man är övertygad att de gör bäst nytta, där de höjer kvaliteten och ökar möjligheten för medborgarna att ta del av de offentligt finansierade verksamheter som våra medlemmar står för, sa Anders Knape.

Ekonomirapporten finns att ta del av på SKR:s webbplats.