Riksrevisionen har granskat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) och regeringens arbete avseende subventionering av läkemedel.

Den övergripande slutsatsen är att regeringen och TLV kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som satsas på läkemedel.

Det är TLV som fattar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna. Men den modell som Sverige använder för dessa beslut gör det svårt för TLV att ta in vissa nya läkemedel i förmånerna, konstaterar Riksrevisionen.

Det handlar framför allt om läkemedel mot svåra och ovanliga sjukdomar som behöver en kontinuerlig behandling.

– I värsta fall leder det till att patienter nekas en ny läkemedelsbehandling, trots att behandlingseffekten är god, säger Ulf Andersson, projektledare för Riksrevisionens granskning, i ett pressmeddelande.

Därför rekommenderar Riksrevisionen att regeringen tar initiativ till överläggningar med läkemedelsindustrin och regionerna. Detta bland annat för att möjliggöra en utvecklad prismodell där exempelvis prissänkningar på äldre läkemedel lämnar utrymme för subventioner av nya och dyrare preparat.

Överläggningarna bör också fokusera på hur staten kan underlätta för regionerna att styra mot en mer effektiv läkemedelsanvändning.

Riksrevisionen konstaterar också att TLV inte systematiskt följer upp följsamheten till subventionsbeslut med begränsningar, trots att det förekommer felaktig användning av subventionerna. Enligt Riksrevisionen behöver TLV:s uppföljning av fattade subventionsbeslut bli bättre. Det förutsätter bland annat att regeringen vidtar åtgärder för bättre tillgång till läkemedelsdata.

Under 2020 uppgick kostnaderna för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter.