Socialstyrelsen har gjort en ny analys över antal besök, behandlingar och väntetider i vården under pandemin. Resultatet visar att antalet operationer minskade med 22 procent mellan mars 2020 och januari 2021, jämfört med samma period ett år tidigare.

– Vi är inne i en tredje våg med mycket hög belastning på sjukvården som innebär att planerad vård skjuts upp igen. Det här läggs ovanpå de uppdämda vårdbehov som finns sedan den första och andra vågen. Vården har visat på en stor förmåga att ställa om, men vi ser att besök och behandlingar har minskat medan väntetiderna har ökat. Sannolikt kommer pandemins effekter att märkas för såväl patienter som personal långt efter att smittspridningen går ner, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Procentuellt sett minskade operationerna ungefär lika mycket i alla åldersgrupper. När det gäller operationer som ingår i vårdgarantin var minskningen störst för områdena ortopedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård.

Socialstyrelsens siffror visar också att det blivit fler patienter som väntar längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar för en operation. I januari i år var det omkring 55 700 personer som väntat längre än 90 dagar på operation eller andra åtgärder.

Det innebär att hälften av alla som väntade på en operation i början av året fick vänta längre än de 90 dagar som är vårdgarantins gräns.

Socialstyrelsen konstaterar också att det gjorts omkring 290 400 färre första besök till läkare i den specialiserade vården än innan pandemin.

Enligt Socialstyrelsen syns nedgången inom alla specialiteter – men den var som störst inom öron-näs-halssjukvård, ortopedi och barn- och ungdomsmedicin.

– En del av minskningen av besök och operationer kan förklaras av att patienterna har fått annan typ av vård eller att behoven har minskat, bland annat för att smittskyddsrestriktionerna lett till färre infektioner och olyckor. Samtidigt är det många patienter som väntar på vård längre än vårdgarantins 90 dagar, säger Sevim Barbasso Helmers.

Vad gäller primärvården visar siffrorna att det gjordes 9 procent färre besök i januari i år jämfört med januari 2020, men Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att besöken i primärvården har återhämtat sig bättre än besöken i den specialiserade vården efter den kraftiga nedgången våren 2020.