I mitten av oktober förra året infördes en särskild diagnoskod för postinfektiöst tillstånd efter covid-19, också kallat postcovid.

Enligt Socialstyrelsen har användningen av diagnoskoden ökat varje månad sedan dess. Till med mars i år hade 2 379 patienter med postcovid rapporterats till myndighetens patientregister.

Men registret innehåller bara uppgifter från slutenvården och den öppna specialistläkarvården. Därför tog Socialstyrelsen under våren kontakt med regionerna för att samla in data om postcovid-patienter inom primärvården.

Kartläggningen visar att 6 168 patienter har fått diagnosen postcovid i den offentligdrivna primärvården mellan mitten av oktober förra året och mars i år. Av dessa var 65 procent kvinnor.

Regionerna fick också ange hur stor andel av besöken i primärvården som sker i privat regi. På så vis kunde Socialstyrelsen göra en grov uppskattning över det totala antalet patienter med postcoviddiagnos i primärvården.

Räknar man med de uppskattningsvis 5 000 patienter som tillkommer i den privatdrivna primärvården innebär det att drygt 11 000 patienter inom primärvården fått en postcoviddiagnos under perioden.

Samtidigt framhåller Socialstyrelsen att statistiken är osäker eftersom det inte varit möjligt att samla in data på individnivå. Det innebär att samma patient kan förekomma i både primärvården och specialistvården.

– Det går inte att säga hur stor överlappningen är. Statistikinsamlingen inom primärvården har ändå gett en bättre bild av omfattningen av postcovid även om det fortfarande behövs mer kunskap, säger Anna Bennet Bark, enhetschef vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar också att symtomen delvis skiljer sig mellan patienterna i primärvård och i specialiserad vård. Inom primärvården var hjärntrötthet och kognitiv nedsättning de vanligaste symtomen. Inom den specialiserade vården var besvär med lungfunktion eller andning vanligast, följt av hjärntrötthet och kognitiv nedsättning samt smärta.

Dessutom pekar Socialstyrelsen på regionala skillnader. Flest patienter med postcoviddiagnos inom den offentligdrivna primärvården var Region Uppsala med 138 patienter per 100 000 invånare, följt av Region Östergötland med 122 patienter per 100 000 invånare.

Östergötland var också den region som hade flest postcovid-patienter i den specialiserade vården med 60 patienter per 100 000 invånare.

Norrbotten, Västernorrland och Skåne är de regioner som har lägst antal patienter med postcoviddiagnos inom primärvården. Samtliga tre regioner ligger strax under 50 patienter per 100 000 invånare om man också räknar in den privatdrivna primärvården.