Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen nu beslutat om en arbetsmiljöutredning som ska skapa en mer hållbar och bättre arbetsmiljö för alla på svensk arbetsmarknad.

Bland annat får utredaren i uppdrag att se över om Arbetsmiljöverket ska kunna ta ut straffavgifter vid överträdelser av föreskrifter som riktar sig mot organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Vi ser att arbetsmiljöregelverket behöver förbättras för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. När dagens arbetsmiljölagstiftning kom till på 70-talet stod industrin för den större delen av den svenska sysselsättning. Därför utformades lagen så att den ger ett bättre skydd mot olyckor än arbetssjukdomar, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när utredningen presenterades på en pressträff på fredagen.

I dag kan Arbetsmiljöverket inte besluta om sanktionsavgifter om en arbetsgivare bryter mot föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete eller mot föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Detta trots att sociala och organisatoriska arbetsmiljöbrister, tillsammans med belastningsbesvär, är de främsta orsakerna till kvinnors arbetsrelaterade ohälsa, sa Eva Nordmark.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har funnits sedan 2016 och handlar om att arbetsgivaren är skyldig att förebygga och åtgärda problem som rör den psykosociala arbetsmiljön. Det kan handla om stress, ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Utredare blir Kommunals förra avtalssekreterare Lenita Granlund, som började sin karriär som undersköterska på 1970-talet.

– Många frågor inom vården på den tiden handlade om den fysiska arbetsmiljön. Så klart är det väldigt tungt och fysiskt i dag också, men framför allt har de här förflyttningarna inneburit att arbetsmiljön i dag handlar mer om stress och den psykosociala arbetsmiljön, sa hon på pressträffen.

I uppdraget ingår även att se över om lagen kan förtydligas så att företagshälsovården i större utsträckning används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Utredningen ska vara färdig den 17 juni 2022.