De aktuella patienterna vårdades för lungsvikt på grund av covid-19 och fick behandling med syrgas genom så kallad högflödessyrgasgrimma. I tio av fallen drabbades patienterna av kraftigt försämrad syresättning eftersom personal inte upptäckte direkt att de råkat ta av sig syrgasgrimman. I ytterligare ett fall handlade det om ett tekniskt fel, vilket inte heller upptäcktes direkt.

Två av patienternas liv gick inte att rädda. I båda fallen rör det sig om män, i 70- respektive 80-årsåldern.

Ytterligare en patient, en kvinna i 60-årsåldern, avled när överflyttning från vårdavdelning till högre vårdnivå fördröjdes. När förflyttningen väl genomfördes försämrades patientens tillstånd allvarligt och hon avled till följd av hjärtstopp.

– Det är väldigt sorgligt och mina tankar går till patienternas familjer och närstående, säger Maria Josephson, verksamhetschef för infektionsmedicin, i ett pressmeddelande.

De nu anmälda händelserna inträffade på tre olika infektionsavdelningar i slutet av 2020 och i början av 2021, det vill säga under den period då belastningen på sjukhuset var som störst hittills under pandemin.

– Vi vårdade extremt många svårt sjuka patienter och gav också avancerad vård som vi normalt inte gör på våra vårdavdelningar. Det var svårt under den här tiden att ha tillräckligt bra övervakning av alla svårt sjuka patienter, vi räckte inte till, säger Maria Josephson.

Nu har kameraövervakning installerats på alla tre infektionsavdelningar. Verksamheten har också sett över sina rutiner för överflyttning av patienter till högre vårdnivå.