Bakgrunden är att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter ett klagomålsärende valde att granska en läkares yrkesutövning.

Klagomålsärendet avsåg ett intyg som utfärdats av läkaren. Läkarintyget ska ha använts i domstol och har enligt anmälaren lett till allvarliga konsekvenser för ett barn.

Ivo konstaterade i sin granskning att det aktuella intyget inte uppfyllde kraven i Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg.

Samtidigt uppgav läkaren i fråga att intyget inte utfärdats inom ramen för läkarens anställningar utan att hen gjort det privat. Ivo:s bedömning var att det inte klart framgick att intyget var utfärdat inom en verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Därför menade Ivo att läkaren inte kunde kritiseras för att intyget inte uppfyllde kraven i föreskriften.

Ivo:s hantering anmäldes därefter till Justitieombudsmannen (JO) som nu är klar med sin granskning.

JO konstaterar i granskningen att det finns oklarheter i reglerna som gäller utfärdande av intyg av vårdpersonal. Enligt JO är det problematiskt om intyg som en läkare utfärdar utanför en vårdgivares verksamhet kan falla utanför regleringens tillämpningsområde och därmed inte omfattas av kraven i patientsäkerhetslagen och intygsföreskrifterna.

Därför anser JO att regeringen bör se över lagstiftningen på det här området.

Granskningen som JO genomfört har inte avsett läkarens agerande eller en överprövning av Ivo:s beslut. Däremot riktar JO kritik mot Ivo för bristfällig motivering av det aktuella beslutet.