Konstitutionsutskottet, KU, granskar regeringen varje år ur ett konstitutionellt perspektiv. I år har KU behandlat 28 ärenden.

– Utskottets granskning tar sikte på de delar av regeringens åtgärder rörande coronapandemin som är möjliga att bedöma redan i dag, sa KU-ordförande Karin Enström (M).

I 16 ärenden har KU hittat brister, och 6 av dessa handlar om pandemin.

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt. KU påtalar ett flertal brister, sa Karin Enström.

Här är några exempel.

Ett område är regeringens åtgärder för utökad testning och smittspårning. Här skapades osäkerhet hos kommuner och regioner om vad ersättningen skulle täcka och vilket ansvar regionerna hade för smittskydd i de fyra prioritetsgrupperna. På bland andra dessa punkter kunde regeringen agerat tidigare för att få igång en utökad testning, enligt KU.

Tillgången till skyddsutrustning är ett annat område. När Socialstyrelsen i mars 2020 fick uppdrag att säkra tillgången på nationell nivå blev det oklart för regioner och kommuner vem som skulle köpa in produkterna. Utskottet påpekar att myndighetsuppdrag ska utformas i dialog med berörda aktörer och formuleras tydligt. Utskottet påpekar också att Socialstyrelsens muntliga rapporter till regeringen borde ha dokumenterats.

När det gäller besöksförbudet inom äldreomsorgen anser KU att regeringen hade kunnat agera mer aktivt »mot bakgrund av vad man visste om de äldres utsatthet och behovet av nationell vägledning och styrning«. Åtgärderna var inte tillräckliga, enligt KU. Samtidigt borde behovet av ett nationellt förbud ha omprövats tidigare.

Regeringens åtgärder för att samordna tillgången till intensivvårdsplatser nationellt har varit motiverade, anser KU, men beslutet att inrätta samordningsfunktion på Socialstyrelsen föregicks inte av samråd med regionerna. KU påpekar vikten av att ta in nödvändiga upplysningar och yttranden även i brådskande ärenden.

Läs mer om KU:s yttrande här.