Pandemin har inneburit en påskyndad digitalisering på flera håll i sjukvården. Det har bland annat gällt cancervården i Skåne som införde digitala distansbesök förra våren inom verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Och som Läkartidningen tidigare berättat, ville forskare vid Lunds universitet utvärdera hur förändringarna upplevdes.

Nu har en sammanställning av en enkätundersökning gjorts. Den visar att en majoritet av personalen och patienterna kan tänka sig fortsätta med videobesök även efter pandemin. En av fördelarna som patienterna lyfter fram är att de slipper resa när besöken görs digitalt. Och det har varit särskilt betydelsefullt under pandemin, då flera patienter vill hålla sig borta från sjukhusen – även om de varit vaccinerade.

Ingrid Kristensen, FoUU-ledare vid Skånes Universitetssjukhus. Foto: Privat

– Speciellt hematologiska patienter som kanske ska komma på återbesök en gång i veckan. För dem är det ju guld värt att kanske slippa resa två timmar enkel väg en gång i veckan för en halvtimmes besök, säger Ingrid Kristensen.

Hon är specialistsjuksköterska inom onkologi, disputerad inom strålbehandling, och är FoUU-ledare. Tillsammans med Annika Kisch, som också är specialistsjuksköterska och FoUU-ledare, har hon skrivit rapporten om hur videobesöken fungerat.

Slutsatsen är att videobesöken har varit ett bra komplement till fysiska besök och telefonsamtal, vilket varit viktigt under pandemin när många av de fysiska besöken har ställts in. Men både personal och patienter har påpekat att videobesöken lämpar sig för vissa besök men inte andra.

– Ett rent nybesök eller brytpunktssamtal är kanske inte det smartaste att ha som videobesök, utan då är det kanske bättre att träffas på riktigt, säger Ingrid Kristensen.

Det samma gäller så klart även besök som kräver en fysisk undersökning. Däremot kan uppföljande och återkommande besök fungera alldeles utmärkt.

Det största problemet som upplevts inom den digitala cancervården, både för personal och patient, har annars varit tekniken.

– Det är vad många har tagit upp. Det är förhållandevis ofta som den fallerar.

Andra problem som vårdpersonalen har lyft har exempelvis varit att det har varit svårt att få teknisk support, tekniska begräsningar som att det inte går att dela skärm med patienten, och dålig bildkvalitet.

Primärvården har inkluderat digitala möten på flera håll i landet under ett par års tid. Men sjukhusvården ligger i regel lite senare i digitaliseringen, vilket också var fallet med cancervården på Sus fram till pandemin.

– Videobesök fanns i princip inte på kartan förut. Regionen fick ganska hastigt skapa den här videobesöksfunktionaliteten, säger Ingrid Kristensen.

Men nu förs diskussioner om att behålla digitala besök inom cancervården som ett komplement till telefon och fysiska besök, förutsatt att tekniken kan bli bättre. Inom verksamheten sneglar man på andra inom Sus som lyckats bra med sina digitala satsningar, och man funderar på att utbilda »super users« som kan agera support.

– Med bra system och bra form tror jag att det kan användas även efter pandemin, säger Ingrid Kristensen.

Enkäten skickades till 129 patienter under mars månad, varav 100 svarade, samt till 30 personal varav 17 svarade.

 

Läs även:

Forskare ska utvärdera förändringar i cancervården under pandemin