Sommaren 2019 började Skatteverket att tolka lagen annorlunda och betrakta i princip all personaluthyrning inom sjukvården som momspliktig. Det är något som främst drabbat de privata vårdgivarna eftersom de, till skillnad från offentliga, inte kompenseras för moms. Det kan exempelvis slå mot verksamheter som hyr in konsulter enstaka dagar i veckan.

Moms för inhyrd personal prövades sedan i domstol. Och i fyra olika domar fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol att uthyrning av personal är momspliktig.

Kort därefter beslutade regeringen att en särskild utredare skulle undersöka möjligheterna till en förändrad lagstiftning gällande moms vid inhyrning av personal till vård och social omsorg. Privata vårdgivare hoppades att all vård, offentligt driven liksom privat, helt skulle undantas moms.

Men nu när utredningen lämnat sitt betänkande rekommenderas inte en ändrad lagstiftning. EU-domstolen har inte gett någon betydande vägledning och det är oklart var man drar gränsen mellan skattefri sjukvård och skattepliktig personaluthyrning. Sammantaget är det för riskabelt att ändra den svenska lagstiftningen – det behöver ske på EU-nivå, menar utredarna.

Däremot skulle ersättningsnivåerna kunna justeras så att exempelvis regioner och kommuner kompenseras för att privata vårdgivare tvingas ta mer betalt på grund av moms. Utredarna föreslår nivåer som de menar gör systemet mer träffsäkert och ger bättre förutsättningar för kommuner och regioner att göra neutrala val mellan att driva vård i egen regi eller överlämna den till privata utförare.

Det skulle få konsekvensen att staten måste betala regioner och andra huvudmän 310 miljoner kronor årligen. Men utredningen konstaterar också att förslaget innebär en ökad administrativ börda för huvudmännen, Skatteverket och för de privata utförarna.

Det är något som branschorganisationen Vårdföretagarna vänder sig emot.

– Vi kommer att behöva titta på utredningen mer i detalj. Men vår första reaktion är att vårdmomsutredningen inte löser problemen utan vi måste få till lagändringar, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

– Momskompensationssystemet mellan staten och regionerna är krångligt och hanteras godtyckligt. Uppfattningen från vår sida är att vårdmomsen slår direkt mot möjligheten att rekrytera medarbetare.

Vårdföretagarnas tolkning av utredningen är att den egentligen inte ser några direkta hinder för en lagändring. Men det finns ingen tidigare EU-praxis och därmed finns en risk att det blir en överprövning i EU-domstolen.

– Då är min bedömning att det i ett sådant läge är bättre att gå fram med en lagändring. Skulle det bli en prövning i EU-domstolen så är väl det välkommet i så fall, säger Karin Liljeblad.

Också Läkarförbundet är kritiskt. De menar att utredningen har valt en både feg och komplicerad väg.

– Det blir ett mycket mer komplicerat och svårförståeligt system. Det blir också svårt att följa hur regionerna och kommunerna kompenserar företagen för momsen, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Hon fortsätter:

– Vi tycker att det hade varit ett enklare och rakare sätt att sjukvård som utförs av legitimerad vårdpersonal ska undantas från moms för att göra det konkurrensneutralt och säkra att det finns förutsättningar att bedriva småskalig hälso- och sjukvård, i stället för att hitta komplicerade beräkningsmodeller.

Både Läkarförbundet och Vårdföretagarna hänvisar till att man i Finland inte lägger någon moms på personal som är verksam på konsultbasis, att all vård helt enkelt är momsbefriad. Och där har EU-domstolen ännu inte haft några invändningar.

– Vi tycker att regeringen ska skicka ut det här på remiss och att man bör landa i en snabb lagändring, säger Karin Liljeblad.

Utredningen föreslår att ändringarna i ersättningsnivåerna börjar gälla i januari nästa år. Hela utredningen finns på regeringens webbplats.

 

Läs även:

Fack och vårdföretagare uppmanar Skatteverket att slopa vårdmomsen

Domstol slår fast vårdmoms för hyrpersonal

Regeringen föreslår kompensation för vårdmomsen

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Region Uppsala begär lagändring om vårdmomsen

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser 

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms