I slutet på förra året avslöjade Sydsvenskan att chefen för en privat vårdcentral i Skåne tagit beslut om att äldre på särskilt boende inte skulle få sjukhusvård om de blev sjuka i covid-19. Beslutet om behandlingsbegränsningar togs utan samråd med anhöriga, vilket inte är tillåtet.

En uppföljande granskning, som omfattade både offentligt och privat drivna vårdcentraler, visade att felaktiga vårdbeslut för patienter på särskilt boende tagits på flera håll under pandemin. Enligt Sydsvenskan handlar det dels om att anhöriga och patienter inte informerats, dels om att det har funnits medicinska felaktiga beslut.

Nu har politikerna i Region Skåne beslutat att fler vårdgivare ska granskas. Samtliga vårdcentraler ska få ett utskick där de uppmanas att gå igenom alla de samordnade individuella vårdplaner (så kallade SIP) som gjorts under pandemin. Syftet är att säkerställa att dessa gjorts på korrekt sätt med involvering av patient och/eller dess anhöriga.

– Det är viktigt att våra vårdcentraler får klarhet i vad som gäller hur SIP ska upprättas samt att patienter och anhöriga involveras samt informeras på rätt sätt. Jag ska tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören även skicka ut ett klargörande till våra vårdcentraler om vad som gäller, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en utökad granskning av beslutade behandlingsbegränsningar inom primärvården under våren 2020. Detta kommer att ske genom stickprov på vårdcentralerna.

– Parallellt med detta har vi gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på konsekvenser för de fall där man brustit allvarligt, samt åtgärder i övrigt. Vi ska tillse att patienters och anhörigas förtroende, för ett i grunden bra verktyg att planera vården om äldre, återställs, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i pressmeddelandet.

Läs mer:

Brister i vårdbeslut om äldre på flera skånska vårdcentraler

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)

För personer som bor i kommunalt särskilt boende har vårdcentraler ett vårdansvar. Kommun och region ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. En SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Det är i dessa samtal beslut om behandlingsbegränsningar också kan föras, det vill säga beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient.