Den 9 april förra året startade ett pilotprojekt i Region Kalmar län, där primärvården samarbetar med ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus. Tanken är att lösa problemen direkt där de uppstår i stället för att behöva skicka en remiss till ortopedkliniken. En digital direktlänk öppnades mellan Borgholms hälsocentral och ortopeden.

Starten på patientbesöket börjar som vanligt: En patient som egentligen behöver träffa en specialist, kontaktar primärvården. Distriktsläkaren bedömer att en specialistläkare behöver konsulteras. Men i stället för att skriva en remiss, ringer distriktsläkaren och patienten upp en erfaren specialist på sjukhuset med hjälp av en videolänk direkt under besöket. Specialistläkaren i Oskarshamn finns tillgänglig måndag till torsdag 09.00– 16.00 och på fredagar 09.00–14.00 och är hela tiden uppkopplad. Ingen tidsbokning krävs.

Nu – ett drygt år senare – är läkargruppen i Borgholm frälst.

Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral. Foto: Privat

– Jag frågade alla doktorerna om det finns några nackdelar med arbetssättet i morse inför den här intervjun. De kom faktiskt inte på någon, säger Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral.

Han fortsätter:

– Vi har 14 doktorer här – 8 ST-läkare och 6 specialister mellan 29 och 75 år. Ingen kan tänka sig vara utan den här möjligheten, och alla är också överens om att vi måste jobba för att det här ska spridas inom alla specialiteter.

Sedan starten har över hälften av regionens hälsocentraler börjat använda den digitala ortopedkonsulten. Mellan april 2020 och april 2021 genomfördes drygt 400 konsultationer och efterfrågan stiger. 75–80 procent av problemen kan lösas under konsultationerna. Endast i cirka 25 procent av fallen har en remiss behövts. Kvalitén på remisserna som skickas in blir även bättre, enligt Åke Åkesson som tillägger att ortopederna i Oskarshamn är lika nöjda som allmänläkarna på Öland.

– Chefen på ortopedkliniken, Anthony Molin, har sagt att han tycker att de gamla arbetssätten med remiss känns »hedenhös«.

Vilken är den största fördelen?

– Att patienten slipper vänta och får tydliga och klara besked. Allt blir löst i ett besök. Drygt 80 procent fixas i besöket och är sedan avslutat i stället för patienten ska vänta på att få träffa en specialist. Patienterna är extremt nöjda.

Ledtiderna som finns i det traditionella systemet där remisser skickas mellan olika vårdnivåer försvinner samtidigt som det blir rätt från början och patienterna deltar i sin egen vård. För distriktsläkarna innebär arbetssättet även mindre oro. De slipper osäkerheten i att skicka hem en patient med en remiss utan att riktigt veta om personen egentligen kan vänta. En annan fördel är att läkarna lär sig av varandra. Distriktsläkarna blir så vana vid en del återkommande ortopediska tillstånd att de kan lösa dem själva.

– ST-läkarna säger att det här är värt mer ur utbildningssynpunkt än när de var placerade på ortopedkliniken. Man är som ortopedens förlängda arm, hjälper till att göra undersökningarna och får liksom in det i fingrarna under överinseende av ortopeden som sitter och tittar på, säger Åke Åkesson, som även är barn- och infektionsläkare och tidigare har arbetat 26 år inom slutenvården, bland annat som klinikchef på flera sjukhus.

Han beskriver arbetssättet som »den största enskilda revolutionen« under sina 40 år i sjukvården och är övertygad om att trepartsmöten mellan distriktsläkare, patient och specialistkonsult via en videokonferensfunktion är framtiden.

– Det är ett ganska stort försök som vi gjort. Arbetssättet är överlägset, och det finns inget försvar för att inte införa det brett.

Samtidigt finns det utmaningar. Läkarna måste gå utanför sina traditionella roller, bryta gamla rutiner och blotta kunskapsluckor, både inför varandra och inför patienten, enligt Åke Åkesson.

Ortopeder ser exempelvis ofta sig själva främst som ortopedkirurger med den operativa behandlingen som sitt huvuduppdrag, snarare än att vara rådgivare åt läkare och patienter i primärvården.

– Vården fortsätter gärna arbeta som man alltid har gjort. En vanlig invändning har varit att det borde gå lika bra att prata på telefon. Men det gör inte det. För det här handlar inte om att vi ska prata om en patient utan med en patient, säger Åke Åkesson, som betonar att det är viktigt att släppa prestigen för att det ska fungera.

– Det handlar om att man från båda håll, inför patienten, visar att det inte är självklart att ha en färdig lösning. Det är ett nytt sätt att tänka. Annars vill vi gärna ge patienten bilden av att vi har lösningarna.

Han påpekar samtidigt att de digitala konsulterna bör vara erfarna och beslutskompetenta.

– Är man mindre erfaren eller inte gillar kommunikationsformen kan det kännas obekvämt. Men i Oskarshamn har alla doktorer varit med och tyckt att det varit positivt och roligt.

En annan svårighet är att kunna upprätthålla kapaciteten när de inställda operationerna ska betas av. I ett första skede är planen att även ortopeder i Västervik ska gå in som digitala konsulter åt primärvården.

– På längre sikt behövs beslut på regionledningsnivå om vilka områden vi ska garantera primärvården den här konsultationsmöjligheten, säger Åke Åkesson, som även sitter med i tillgänglighetsdelegationen, som regeringen har tillsatt för att korta vårdköerna.

– Där anses det som en framgång när en region lyckats sänka tiden från remiss till besök hos specialist från vårdgarantins yttersta gräns på 90 till 60 dagar. Men vi har gått från 90 eller 60 dagar till noll dagar!

Genom tillgänglighetsdelegationen har han delat erfarenheterna av pilotprojektet till de andra regionerna. Intresset har varit stort, särskilt i Region Skåne och Region Västra Götaland.

Åke Åkesson ser en vinst med arbetssättet inom alla discipliner. Inom bristspecialiteter måste dock regionerna samarbeta för att det ska fungera, påpekar han. Förutom ortopedkonsulter, ser han ett särskilt stort behov av digitala konsulter inom kardiologi, neurologi och psykiatri.

 

Läs mer:

I Borgholm blir distriktsläkaren ortopedins förlängda arm

Fördelar med digital ortopedkonsult

Pilotprojektet har gett många positiva effekter enligt Dan Eriksson, specialistläkare i ortopedi på Oskarshamns sjukhus och Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef för Borgholms hälsocentral.

 • Färre remisser till ortopedspecialistmottagningarna
 • Bättre underbyggda remisser när de väl skickas
 • Remiss går till rätt mottagare
 • Betydande tidsvinst för patienten
 • Rätt beslut från början
 • Delaktig patient
 • Trygghet för patienten
 • Kompetensöverföring: distriktsläkare, utbildningsläkare, »hyrläkare«
 • Trepartssamtal: högsta tillgängliga kompetens (patient, distriktsläkare, specialist) Patientansvaret kvar i primärvården vid okomplicerade åkommor
 • Färre avvisade remisser
 • Mindre administrativt arbete
 • Kortare sjukskrivningsperioder
 • Färre resor – positiv miljöpåverkan
 • Arbetssättet är säkert även ur smittspridningssynpunkt