Diskrimineringsombudsmannen (DO) riktade i januari förra året kritik mot Karolinska universitetssjukhuset för att sjukhuset inte tillräckligt utrett påstådda antisemitiska trakasserier.

Den berörde läkaren som upplevde trakasserierna uppgav under utredningen att han även upplevde sig utsatt för repressalier med anledning av sin tidigare anmälan om trakasserier.

Mot bakgrund av dessa uppgifter inledde DO ytterligare en granskning om Karolinska universitetssjukhuset har utsatt läkaren för repressalier.

I ett färskt tillsynsbeslut kommer DO fram till att utredningen inte ger stöd för att Karolinska universitetssjukhuset överträtt repressalieförbudet i diskrimineringslagen.

DO konstaterar att utredningen inte visar att läkaren missgynnats i fråga om kompetensutveckling. Däremot är det enligt DO utrett att läkaren nekats förnyat resursintyg för forskning och fått förändrade arbetsuppgifter. Dessutom menar DO att en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om »riskbeteende« som sjukhuset gjort varit ogrundad.

Samtidigt skriver DO att ett högt beviskrav gäller för att DO i en skriftlig tillsyn ska kunna uttala sig om en eventuell överträdelse av förbudet mot repressalier. Den utredning DO har tillgång till ger inte stöd för att åtgärderna gentemot läkaren vidtagits i syfte att bestraffa läkaren för att han påtalat upplevda trakasserier och medverkat i en utredning om detta.

Utöver dessa två tillsynsärenden har DO också granskat Läkarförbundets agerande. I november förra året konstaterade DO att Läkarförbundet diskriminerat läkaren. Av DO:s utredning framgick att en företrädare för förbundet meddelat läkaren att förbundet inte tänkte föra fram anklagelsen om antisemitism till arbetsgivaren eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren. Enligt DO var detta besked en överträdelse av diskrimineringsförbudet. DO gjorde också bedömningen att ett sådant besked inte skulle ha getts till en annan medlem som på ett liknande sätt fört fram anklagelser om diskriminering kopplat till exempelvis kön eller funktionsnedsättning. Det innebär att medlemmen här har behandlats sämre än en annan medlem i en jämförbar situation.

Karolinska universitetssjukhusets presstjänst skriver i ett mejl till Läkartidningen att sjukhuset tagit emot DO:s beslut om tillsynen gällande repressalier men att man inte har några övriga kommentarer i ärendet.

Läkartidningen har sökt den berörde läkaren.

Läs också:

DO: Läkarförbundet diskriminerande medlem

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning

DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls