I den registerbaserade studien från Örebro universitet [Rönnqvist I, et al. JAMA Netw Open. 2021;4(7):e2116589] inkluderades 28 557 patienter som mellan 1 januari 2012 och 31 oktober 2018 varit inlagda på sjukhus för måttlig eller svår depression. En jämförelse gjordes mellan två matchade grupper, med 5 525 patienter i varje, där patienterna i den ena gruppen behandlats och i den andra gruppen inte behandlats med ECT. I ECT-gruppen dog 62 patienter (1,1 procent) och i icke-ECT-gruppen 90 patienter (1,6 procent) av självmord inom 12 månader efter ankomst till sjukhus. Sambandet mellan ECT och minskad risk för självmord var signifikant för patienter med svår depression med psykotiska symtom (hazardkvot [HR] 0,20; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,08–0,54) samt för patienter i åldrarna 45–64 år (HR 0,54; 95KI 0,30–0,99) och 65 år eller äldre (HR 0,30; 95KI 0,15–0,59). Det gällde dock inte för patienter yngre än 45 år (HR 1,22; 95KI 0,68–2,16).

– Vi hoppas att studien kommer att hjälpa läkare, patienter och närstående att få ett bättre underlag för sitt val av behandling vid den svåra sjukdom som depression kan vara, säger Axel Nordenskjöld, docent, överläkare och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande från Universitetssjukhuset Örebro.