Det var under våren 2020 som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fick in uppgifter om patientsäkerhetsbrister vid flera geriatriska verksamheter i Region Stockholm kopplade till pandemin. Med anledning av detta inledde Ivo en tillsyn av samtliga geriatriska verksamheter i regionen.

I separata tillsynsbeslut konstaterar Ivo att det förekommit brister hos fyra vårdgivare under pandemins inledande fas, till och med juni 2020.

Det handlar om geriatriska verksamheter vid Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sabbatsbergsgeriatriken som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Alerisägda Dalengeriatriken.

Bland annat pekar Ivo på brister med att förhindra och minska smittspridningen av covid-19 och brister när det gäller omvårdnaden av patienter.

För Karolinska, Danderyd och Sabbatsbergsgeriatriken konstateras också att det förekommit brister med att ge god vård och behandling.

Samtidigt konstaterar Ivo att samtliga vårdgivare vidtagit rimliga åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.