Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Region Västmanland. Bakgrunden är att regionen under den första pandemivågen våren 2020 införde ett generellt besöksförbud på alla sjukhus i Västerås, Köping, Fagersta och Sala samt inom psykiatrin i Västmanland. Beslutet avsåg samtliga avdelningar inom slutenvården och alla patienter på de aktuella sjukhusen.

Liknande besöksförbud fattades även i många andra regioner under pandemin, men en anhörig till en patient på Västmanlands sjukhus JO-anmälde Region Västmanlands beslut att stoppa henne från att besöka sin närstående.

Region Västmanland har i en skrivelse till Justitieombudsmannen bland annat försvarat sitt agerande utifrån den rådande smittspridningen.

Chefs-JO Elisabeth Rynning konstaterar dock att det – trots det extrema läget – saknas rättsligt stöd för att införa generella förbud för att besöka patienten som vårdas inom den frivilliga hälso- och sjukvården. Förbudet har inneburit en risk för inskränkningar av enskildas rätt till familjeliv enligt bland annat Europakonventionen och meddelats utan lagstöd. Inte heller när det gäller patienter som är intagna för viss tvångsvård, har Region Västmanland agerat korrekt, enligt JO.

Samtidigt framhåller Elisabeth Rynning att regionens agerande är förståeligt – det har självklart varit angeläget att vidta adekvata och nödvändiga åtgärder för att skydda människors liv och hälsa samt att se till att hälso- och sjukvård bedrivs på ett tryggt och säkert vis.

Det kan, enligt Elisabeth Rynning, under extraordinära situationer därför finnas behov av att exempelvis reglera vilka personer som får befinna sig i vårdinrättningens lokaler, i syfte att skydda såväl patienter som sjukvårdspersonal från smitta.

JO har tidigare uppmanat regeringen att göra en översyn av frågan om besöksrestriktioner inom den frivilliga hälso- och sjukvården. Under pandemin har denna fråga åter aktualiserats och blivit än mer angelägen att hantera, konstaterar Elisabeth Rynning som därför har lämnat JO-beslutet till både regeringen och Coronakommissionen.