Företaget, som samägs av  Sveriges kommuner och regioner, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet, erbjöd verksamheter som använder snabbtest delta i ett kvalitetssäkringsprogram. Verksamheterna erbjöds att snabbtesta blinda prov – med eller utan det protein som snabbtesten ska upptäcka.

– Vår sammanställning av resultatet visar att testerna ger en hög andel falskt negativa resultat. Skillnader sågs beroende på typ av verksamhet som testerna användes i, och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av snabbtester, säger Mathias Karlsson, specialist i klinisk kemi och VD för Equalis AB.

434 testkit skickades ut till olika verksamheter i 16 av landets 21 regioner. Mer än hälften skickades till vårdavdelningar i slutenvården. Övriga mottagare var framför allt akutmottagningar, vårdcentraler, särskilda boenden och sjukhuslaboratorier.  Resultat inkom från 786 prov av 1 302 möjliga, ett bortfall på 40 procent.

En tredjedel, 33 procent, av de positiva prov som skickades ut klassades felaktigt som negativa. Av de negativa prov som skickades ut klassades 2 procent som felaktigt positiva.

Åtta olika typer av snabbtest omfattades, men för 4 av dem var underlaget för litet för att dra slutsatser. Flest felaktiga resultat visade Humasis snabbtest, medan snabbtest från Lumira DX visade inga felaktiga resultat. Felaktiga resultat sågs även med snabbtesten från Abbott Panbio och Roche.

Resultaten skilde sig också mellan typ av verksamheter. Alla prov klassades rätt på sjukhuslaboratorierna. Störst andel felaktiga svar stod vårdavdelningar i slutenvården för, 48 procent felaktiga svar. I båda typer av verksamheter förekom Humasis snabbtest, vilket tyder på att handhavandefel spelar en roll. Men hur stor roll de mjuka faktorerna handhavande av testet och tolkning av resultatet spelar, i förhållande till själva testernas utformning, det är det svårt att uttala sig om, enligt sammanställningen. Troligen är det fråga om en kombination.

Hela sammanställningen av resultatet kan läsas här.