Regeringen anser att tillgängliggörande av data inom bilddiagnostik kan skapa bättre förutsättningar för screening och behandling av framför allt cancer. På sikt kan det också bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science och AI-området.

Mot den bakgrunden har regeringen gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om ett statligt och nationellt datautrymme för bilddiagnostik.

I uppdraget ska myndigheten kartlägga och beskriva vilka juridiska, tekniska och andra möjligheter och hinder som finns för att implementera ett sådant hälsodatautrymme i Sverige.

Förstudien ska innehålla förslag på en eller flera piloter för utveckling av en första version av en datadelningstjänst för mammografi. Syftet är att öka möjligheterna för både primär- och sekundäranvändning. Datadelningstjänsten ska också kunna kompletteras med ett statligt och nationellt screeningregister.

E-hälsomyndigheten ska lämna en slutrapport för uppdraget senast den 1 december 2022.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.