Etikdelegationen inom Svenska läkaresällskapet har i samarbete med Karolinska institutet gjort en enkätundersökning om läkares attityder till läkarassisterat suicid. Undersökningen är en uppföljning till en liknande studie som gjordes 2007.

Totalt skickades postenkäten till 1 577 läkare inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, kirurgi, psykiatri, internmedicin och onkologi och palliativ medicin. Svarsfrekvensen blev 59,2 procent, vilket Läkaresällskapet betraktar som acceptabelt med tanke på att utskicket sammanföll med pandemins andra våg.

Frågorna i enkäten utgår från att läkarassisterat suicid gjorts lagligt i Sverige enligt regler som liknar den så kallade Oregonmodellen.

Resultaten visar att 47 procent av de tillfrågade läkarna accepterar läkarassisterat självmord. Det är en större andel jämfört med enkäten från 2007, då motsvarande siffra var 35 procent.

– Det var väl lite som jag väntade mig. Jag tror att det sker en värdeförändring i en sådan riktning. Det är ju en ständig generationsomsättning på läkare. Vi använder ett register över specialister och från 2007 till nu så har en del gått i pension och andra har tillkommit. Det blir en föryngring, och jag tror det har betydelse, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation, till Läkartidningen.

En tredjedel av läkarna i den nu aktuella studien svarar att de är beredda att själva förskriva läkemedel för läkarassisterat självmord.

I undersökningen syns också vissa skillnader mellan olika specialiteter. Psykiatrer och kirurger anger oftare en positiv attityd till läkarassisterat döende, medan geriatriker och palliativläkare gör det mindre ofta.

Mikael Sandlund hoppas att resultatet av enkätundersökningen kan bidra med faktaunderlag i diskussionen kring läkarassisterat döende.

– Min och Läkaresällskapets uppfattning är att det vore bra att utreda det här parlamentariskt i en offentlig utredning, säger Mikael Sandlund.

Enkätundersökningen finns att ta del av på Svenska läkaresällskapets webbplats.

I maj i år genomförde även Sveriges Läkarförbund en enkätundersökning om dödshjälp bland medlemmarna.

Resultatet visade att 40 procent av läkarna som svarade på enkäten var positiva till legalisering av dödshjälp i Sverige. 29 procent svarade ja på frågan »Skulle du kunna tänka dig att ge dödshjälp ifall det blev tillåtet i Sverige«.

Läs mer:

4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp