Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att främja omställningen till en god och nära vård. Som en del i det arbetet har myndigheten nu publicerat stödmaterial kring fast läkarkontakt.

En del i materialet är ett planeringsverktyg för dimensionering av fast läkarkontakt, både för enskilda läkare och för vårdcentralen.

I läkardelen av verktyget går det att mata in en rad olika uppgifter, till exempel tjänstgöringsgrad, storlek på listan, planerade och akuta besök, tidsåtgång för indirekt patientarbete, handledning och sidouppdrag.

De inmatade uppgifterna ger sedan ett riktvärde på antalet patienter som enheten och den enskilde läkare kan erbjuda fast läkarkontakt till.

– Tanken med verktyget är att det ska underlätta för verksamhetschefen att tillsammans med sina läkare titta på förutsättningarna för fast läkarkontakt både för enheten och den enskilde läkaren. Att titta på hur mycket den enskilde läkaren arbetar och hur mycket tid olika uppgifter tar blir ett bra underlag för dialog om till exempel arbetsmiljö, säger Maria Hilberth, enhetschef vid Socialstyrelsen till Läkartidningen.

Resultatet behöver också analyseras vidare med andra uppgifter, exempelvis vilka patienter som kan ha störst behov av en fast läkarkontakt.

Verktyget finns publicerat i en remissversion på Socialstyrelsens webbplats.

– Vi har testat verktyget i vissa regioner och på vissa enheter. Nu lägger vi det publikt för hela landet att testa och vi ser fram emot att få återkoppling tillbaka så att vi kan utveckla verktyget framåt.

Socialstyrelsen arbetar också med att ta fram ett nationellt riktvärde för hur många det är lämpligt att vara fast läkarkontakt för i primärvården

– Där är vi inte ännu, utan det är ett pågående arbete där vi tittar på ett nationellt riktvärde som en form av stöd. Men det måste ändå sättas i en lokal kontext för det ser inte likadant ut över hela landet, säger Maria Hilberth.

I slutet av januari i år ingick regeringen och Sveriges Kommuner och regioner en överenskommelse för att utveckla den nära vården. Ett av målen i överenskommelsen är att hälften av befolkningen ska ha en fast namngiven läkarkontakt i primärvården vid utgången av 2022.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Utöver planeringsverktyget innehåller stödmaterialet från Socialstyrelsen ytterligare tre delar. Däribland en vägledning om stöd för arbetssättet med fast läkarkontakt.

En annan del av materialet är ett meddelandeblad som syftar till att ge en ökad kunskap om reglerna och förarbetena om fast läkarkontakt och hur de förhåller sig till reglerna om fast vårdkontakt.

Dessutom har Socialstyrelsen tagit fram reflektionsmaterial för arbetsplatsträffar och andra planeringstillfällen. Det består av en kortfattad beskrivning av funktionen fast läkarkontakt och reflektionsfrågor på tre områden.