Ärendet gäller ett klagomål från en patient som remitterats från vårdcentralen för vidare utredning av misstänkt bröstcancer med ultraljud, mammografi och cellprov. Undersökningen visade misstankar om cancer, men vävnadsprovet behövde göras om.

I klagomålet uppger patienten att hon fick vänta onödigt länge på beskedet om att provet behövde göras om och att detta fördröjde handläggningen av hennes cancer.

Enligt Ivo har vårdgivaren brustit när det gäller hanteringen av inkommande remissvar. Ivo anser att vårdgivaren inte hade en patientsäker bevakning av inkomna remissvar när den remitterande läkaren inte var på plats.

Det kan heller inte anses som en omsorgsfull vård att vårdgivaren inte kontaktade patienten utifrån inkomna remissvar, skriver Ivo.

Ivo kan inte uttala sig om huruvida den fördröjning som uppstod innan patienten fick information om att biopsiprovet behövde tas om kan ha påverkat sjukdomsförloppet. Däremot konstaterar Ivo att det saknas dokumentation i journalhandlingarna om och hur vårdcentralen bevakade och hanterade remissvaren. Ivo påpekar också att uteblivna provsvar, fördröjda remisser och remissvar utgör en känd patientsäkerhetsrisk inom hälso- och sjukvården, och att det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att det finns upprättade rutiner för remisshantering.

Ivo avslutar ärendet men skriver att man kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har vidtagit med anledning av bristerna.