Fokus i uppdraget ska i första hand ligga på data som i dag inte finns tillgängliga på nationell nivå men som kan vara av nationellt intresse.

Uppdraget ska inte begränsas till hälsodata inom Socialstyrelsens område, och myndigheten ska i uppdraget ta hänsyn till att insamlade data ska vara tillgängliga för bland annat myndigheter och regioner och andra aktörer.

Uppdraget ska inte heller begränsas när det gäller vilka syften aktörerna har behov av data, och Socialstyrelsen ska också beakta forskningsperspektivet.

I kartläggningen ingår att se över förutsättningarna för statlig datainsamling på nationell nivå och vilka juridiska, tekniska eller praktiska hinder som finns.

I bakgrunden till uppdraget skriver regeringen att Sverige är ett av de mest decentraliserade länderna inom EU och OECD. En följd av det är att data ofta lagras på olika ställen runt om i landet och att det i många fall finns både tekniska och juridiska hinder för delning av hälsodata.

Regeringen konstaterar att Socialstyrelsen har ansvar för den officiella statistiken på flera områden inom hälso- och sjukvården, exempelvis patientregistret.

Det här skiljer sig från insamlingen av data till kvalitetsregister som är frivillig för regioner och registerhållare.

Samtidigt konstateras att det primära syftet med kvalitetsregister ska vara att följa upp medicinsk och annan kvalitet i själva vårdinsatserna. Men för nationell uppföljning lämpar sig i vissa fall hälsodataregister bättre än nationella kvalitetsregister.

Regeringen hänvisar också till att Riksrevisionen 2006 ifrågasatte om den nuvarande modellen med självständiga kvalitetsregister är effektiv som ett medel för Socialstyrelsen att utveckla vården. Dessutom pekar man på att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017 kom fram till att systemet med kvalitetsregister inte är kostnadseffektivt, att det finns variation mellan registren och att det förekommer både dubbel- och trippeldokumentation.

Socialstyrelsens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 oktober 2022. Mer om uppdraget på regeringens webbplats.