Det var i september förra året som Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) fällde Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet, för oredlighet i forskning.

Det var den första fällningen enligt den nya lagen om oredlighet i forskning som trädde i kraft 1 januari 2020.

Enligt nämnden har det förekommit felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar och det är att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Nämnden ansåg också att Karin Dahlman-Wright varit grovt oaktsam.

Karin Dahlman-Wright överklagade nämndens beslut till förvaltningsrätten. Nu meddelar domstolen att man gör en annan bedömning än NPOF.

Det är enligt domstolen utrett att artiklarna innehåller bilder som inte överensstämmer med de resultat som bilderna sägs visa, vilket innebär att det är fråga om förfalskningar.

Däremot anser domstolen att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam. Detta är ett krav som måste vara uppfyllt enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Förvaltningsrättens dom innebär alltså att Karin Dahlman-Wright inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

– Även om utredningen visar att det har varit svårt att se på vilket sätt bilderna varit felaktiga bedömer rätten att forskaren brustit i sitt ansvar vid granskningen av artiklarna. Det som framkommit visar däremot inte att forskaren har varit grovt oaktsam, säger Anders Lagerwall, tillförordnad rådman, i ett pressmeddelande från Förvaltningsrätten i Uppsala.

I domen pekar förvaltningsrätten bland annat på att Karin Dahlman-Wright vidtagit nödvändiga åtgärder för att få till rättelser direkt efter att felen observerats.

Förvaltningsrätten anser också att utgångspunkten som regel bör vara att varje forskningsarbete prövas för sig.

NPOF har å sin sida framhållit att en sammantagen bedömning av den anmälda forskningen måste kunna göras, och att forskare inte bör undgå ansvar vid upprepat slarv eller systematiska brister bara för att varje enskilt fel inte skulle nå upp till att vara grov oaktsamhet.

Men enligt förvaltningsrätten finns det i det här fallet omständigheter som talar för att varje forskningsarbete bör prövas för sig. Det handlar om att artiklarna är publicerade under en tidsperiod på fyra år och att det är fråga om separata arbeten med olika sammansättningar.

Läkartidningen har sökt Karin Dahlman-Wright som meddelar att hon avböjer att kommentera förvaltningsrättens dom.

Läs mer:

Dahlman-Wright: Orimlig tolkning av förfalskning

Dahlman-Wright överklagar oredlighetsbeslut

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI